Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економічний ризик і методи його вимірювання
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

Економiчний ризик i методи його вимiрювання

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова В.В.
канд.екон.наук
доцент

Головач Т.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 27.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

В економіці і підприємництві здійснювати вибір, приймати рішення доводиться в умовах невизначеності, конфлікту та зумовленого ними ризику.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із поняттям “економічний ризик”, одержання ними навичок класифікації і групування ризику, проведення якісного і кількісного аналізу виявлених видів ризику і розробки стратегії управління ним у різних управлінських ситуаціях.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методологічних знань з питань:

- класифікації і групування конкретних ризиків;

- проведення якісного і кількісного аналізу;

- розробки заходів щодо зниження ступеня ризику до гранично допустимого рівня.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні засвоїти матеріали таких дисциплін як “Мікроекономіка”, “Економіка підприємств”, “Теорія імовірності і математична статистика”, “Менеджмент”, “Основи підприємництва”.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11