Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

Техноекологiя

Кафедра Екології

Автор курсу

Міронова Н.Г.
к.т.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 311.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Техноекологія

Метою вивчення курсу “Техноекологія” є набуття теоретичних знань про сучасний техногенез та основні види технічної діяльності людини, напрямки екологізації технологічних процесів, основні методи очищення викидів і скидів промислових підприємств та способи переробки осадів стічних вод, формування практичних навичок використання теоретичних знань.

Завдання дисципліни:

– ознайомлення з характеристикою секторів економіки та найважливіших галузей виробництва;

– вивчення основних процесів впливу промисловості, транспорту, енергетичного комплексу сільського господарства на стан атмосферного повітря, природних водойм, грунтів;

– ознайомлення з основними напрямками екологізації виробництва;

– встановлення напрямків зменшення негативного впливу на довкілля від техногенної діяльності людини;

– вивчення фізико-хімічних основ очистки стічних вод, основного устаткування та технологічних схем очищення промислових стічних вод;

– вивчення фізико-хімічних основ очистки газових викидів, основного устаткування очищення промислових викидів.

– ознайомлення із загальною характеристикою методів переробки осадів стічних вод.

Предметом вивчення дисципліни “Техноекологія” є матеріальне забруднення навколишнього природного середовища, що виникає в результаті антропогенної діяльності, в тому числі стічні води та викиди промислових підприємств, а також методи їх очищення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

– загальні тенденції техногенезу, види технічної діяльності людини;

– характеристику забруднень геосфер від діяльності промислових підприємств, сільського господарства;

– організаційні та технічні заходи по зменшенню забруднення атмосфери, гідросфери, грунтів;

– методи та устаткування, що використовують для очищення промислових та комунально-побутових стічних вод;

– основні методи та устаткування, що використовується для очистки газових викидів промислових підприємств;

– способи переробки осадів стічних вод;

– принципи побудови технологічних схем очистки та способи розрахунку окремих апаратів та установок, які використовуються для очистки викидів та скидів або при переробленні осадів стічних вод;

уміти:

– робити аналіз впливу підприємств певної галузі та відповідних технологічних процесів на стан навколишнього середовища;

– запропонувати оптимальну схему очищення викидів та скидів, що утворюються на підприємстві;

– провести розрахунок та підбір обладнання, необхідного для очистки газоподібних та рідких відходів.

Даний дистанційний курс розрахований на три семестри навчання і складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розділений на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Вивчення курсу завершується розробкою курсового проекту. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11