Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ризикологія
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

Ризикологія

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова Валентина Вячеславiвна
доктор економічних наук
завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва

Головач Тетяна Валентинiвна,
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 582.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс «Ризикологія» є однією із спеціальних дисциплін при підготовці кваліфікованих бакалаврів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Процес навчання висококваліфікованих спеціалістів з фінансів обов’язково повинен включати вивчення основних категорій ризикології:, ризику, невизначеності і доходу; методологічних основ класифікації ризику; формування вмінь здійснення якісного та кількісного аналізу ризику, розробки заходів зниження ризику до допустимого рівня.

Основна мета вивчення дисципліни «Ризикологія» – сформувати систему знань про сутність і зміст економічного ризику; набуття вмінь оцінки і управління ризиком на підприємстві.

Завданнями вивчення дисципліни є:

? вивчення основних категорій ризику, невизначеності і доходу;

? вивчення методологічних основ класифікації ризику;

? формування вмінь здійснення якісного та кількісного аналізу ризику;

? оволодіння методами та прийомами розробки заходів зниження ризику до допустимого рівня через управління ним.

Предметом даної дисципліни є закономірності функціонування підприємств в ринкових умовах і система управління ними.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти: вміло обґрунтовувати процедури проведення якісного аналізу ризику; застосовувати методику виконання кількісного аналізу ризику; обґрунтовувати та використовувати управлінські методи щодо розробки заходів зниження ризику до допустимого рівня; здійснювати процедури управління з врахуванням впливу факторів ризику на всіх напрямах господарської діяльності (в т.ч. фінансовому підприємництву, при здісненні аудиту тощо).

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом «Рекомендації студенту».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11