Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціально-економічна безпека підприємств
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова В.В.
докт. екон.наук
професор

Головач Т.В.

старший викладач

Бакай В.Й.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 767.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Перехід до ринкової економіки, створення великої кількості підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних формах власності, поява нових механізмів господарювання та багато інших факторів поставили суб’єктів підприємницької діяльності в умови, коли вони значну увагу повинні приділяти вирішенню питань, пов’язаних із оцінкою та забезпеченням своєї соціально-економічної безпеки.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства, поняттям “соціально-економічна безпека”, одержання ними навичок оцінки соціально-економічної безпеки, проведення якісного і кількісного аналізу виявлених загроз підприємництву і розробки стратегії управління ними.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методологічних знань з питань:

- сутність соціально-економічної безпеки підприємства;

- забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мезорівні;

- основи забезпечення соціально-економічної безпеки підприємництва;

- структура системи соціально-економічної безпеки підприємства;

- оцінка соціально-економічної безпеки підприємства;

- побудова системи управління соціально-економічною безпекою підприємства.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні засвоїти матеріали таких дисциплін як “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Економіка підприємств”.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11