Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Облік в зарубіжних країнах *
Вступ

Облiк в зарубiжних країнах

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Скоробогата Л.В.
магістр
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 144.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

“Облік у зарубіжних країнах”

Мета викладання дисципліни:

Розвиток ринкових економічних  відносин, значне розширення зовнішньоекономічних зв’язків, стандартизація та гармонізація обліку за вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – МСБО) сприяють удосконаленню бухгалтерського обліку  і в Україні. Однак його реформування неможливе без знань світової практики ведення бухгалтерського обліку. Саме тому передбачена і розроблена навчальна дисципліна «Облік у зарубіжних країнах».Згідно з розробленою нижче програмою, мета дисципліни -  формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах.

Задачі вивчення дисципліни: вивчення теорії і практики фінансового та управлінського обліку в зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного українського законодавства. Студенти повинні знати:

 • Структуру основних фінансових звітів;
 • Основні МСБО;
 • Методику оцінки вартості запасів;
 • Методику обліку грошових коштів та короткострокових інвестицій;
 • Методику обліку довгострокових активів;
 • Відображення в обліку зобов’язань підприємств;
 • Методику обліку акціонерного капіталу.

Вміти:

 • Складати основні фінансові звіти підприємства;
 • Вести запис щоденних журнальних проводок підприємства;
 • Проводити аналіз фінансової звітності;
 • Розраховувати основні фінансові показники.

Володіти: міжнародною методикою ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни

"Облік у зарубіжних країнах"

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11