Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація та нормування праці *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автори курсу

Капінос Геннадій Іванович
кандидат економічних наук
доцент

Бабій Ірина Вікторівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 11.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Актуальність вивчення дисципліни «Організація та нормування праці» обумовлена необхідністю формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення і спеціальних знань з приводу нормування затрат та результатів праці на підприємствах та в організаціях. Опанування даного предмету пов’язано з вивченням технології найважливіших галузей промисловості національної економіки, управління працею на підприємствах, вивчення трудового законодавства України, статистики та економіки праці.

Запропонований до вивчення дистанційний курс «Організація та нормування праці» ставить за мету навчання студентів методології вимірювання затрат та результатів праці на підприємствах та в організаціях; методикам та способам проведення спостережень за використанням робочого часу працюючими, одержання теоретичних знань і практичних навичок з розрахунків норм затрат часу різних категорій працівників; уміння застосовувати комп’ютери для розв’язання практичних завдання.

Основними завданнями дисципліни є:

* засвоєння теоретичних та методичних основ організації та нормування праці на підприємствах та в організаціях;

* набуття навиків дослідження трудових процесів та затрат робочого часу працівників;

* ознайомлення з методами нормування праці різних категорій працюючих і відповідними нормативними матеріалами для нормування;

* вивчення теорії й практики розв’язування оптимізаційних завдань визначення режимів різання на верстатах для мінімізації змінної долі штучного часу в процесі роботи;

* здобуття знань з мікроелементного нормування праці й розробки нормативів на базі мікроелементів для нормування праці працівників.

Предметом даної дисципліни є вивчення і використання основних концепцій нормування праці у діяльності промислових підприємств та організацій України.

Після вивчення дисципліни «Організація та нормування праці» майбутньому фахівцю необхідно знати таке:

* об’єкт та предмет вивчення в процесах організації та нормування праці на підприємствах та в організаціях

* системи нормативів, які застосовуються у закордонній й вітчизняній практиці нормування;

* основи нормування сукупної праці працівників;

* теорію і практику розв’язування оптимізаційних завдань з визначення режимів різання верстатів для мінімізації змінної частки штучного часу;

* управління організацією та нормування праці на підприємстві та в організації;

* методики збору і обробки статистичних даних на підприємствах та в організаціях;

* методики і приклади аналізу співвідношення затрат та результатів праці працівників.

Після вивчення дисципліни «Організація та нормування праці» студенти мають вміти професійно виконувати аналіз стану нормування праці та розробляти заходи з вдосконалення його.

Курс «Організація та нормування праці» за об’єктом досліджень знаходиться на стику соціально-економічних, психофізіологічних, технічних, математичних наук. При вивченні даної дисципліни студенти набувають навиків використання системного підходу до оцінки явищ, які відбуваються на підприємствах або в організаціях. Складовими системи нормування виробничої діяльності виступають такі дисципліни як організація та планування виробництва, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, економіко-математичне моделювання, технологія машинобудування, ергономіка, економіка праці.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Організація та нормування праці»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11