Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація та планування виробництва *
Вступ

Органiзацiя та планування виробництва

Кафедра Економіки і менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Капінос Геннадій Іванович
к.е.н
доцент

Грабовська Ірина Василівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1130.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дисципліна “Організація та планування виробництва” включає опанування організаційними та економічними методами управління виробництвом, ознайомлення з основними засадами та принципами організації виробництва на промислових підприємствах народного господарства України та закордонних країн.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Організація та планування виробництва” ставить за мету засвоєння комплексу знань про виробництво та його планування, теоретичних та практичних знань з методології, методики й технології розробки планів на підприємстві, виробничі системи, засвоєння основ організації машинобудівного виробництва, його загальних принципів, методів та положень незалежно від форм власності, а на цій основі - спеціальних знань та практичних навичок для прийняття ефективних управлінських рішень зі створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового середовища, самостійного виконання техніко-економічних розрахунків при обґрунтуванні виробничих процесів, виборі ефективних варіантів їх функціонування і трансформування.

Основні завдання дисципліни:

* вивчення теоретичних і методичних основ організації та планування виробництва;

* засвоєння основних рис та принципів діяльності промислового підприємства, організації виробництва та виробничих систем на ньому;

* ознайомлення з основними типами виробничих процесів та методами їх організації у часі та просторі;

* вивчення суті потокового, автоматизованого, роботизованого виробництва та гнучких виробничих систем;

* здобуття знань з організації утворення та освоєння нової техніки;

* ознайомлення з основними засадами системи обслуговування виробництва;

* вивчення основ управління якістю продукції та забезпечення її конкурентоспроможності;

* розрахунки економічної ефективності виробництва та виробничих систем та її підвищення за рахунок вибору раціональних варіантів організаційних рішень;

* ознайомлення з суттю, методами та принципами планування, основними методами прогнозування, структурою планів підприємства;

* визначення системи показників планів;

* вивчення структури плану розвитку підприємства, бізнес-плану, особливостей планування на великих і малих підприємствах;

* ознайомлення із змістом та етапами оперативно-виробничого планування.

Наприкінці вивчення курсу «Організація та планування виробництва» спеціалісту необхідно знати наступне:

* суть, закономірності та основні принципи організації виробництва;

* зміст ефективності промислового виробництва, показники загальної та порівняльної ефективності, порядок їх розрахунку;

* основи організації основних виробничих процесів в машинобудуванні;

* особливості організації виробничих процесів для різних типів виробництва, в тому числі для потокового, автоматизованого і гнучкого виробництва;

* основи організації робіт по створенню та освоєнню нових видів продукції;

* методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи управління якістю;

* організацію обслуговуючих виробництв на підприємстві: ремонтного, інструментального, енергетичного, транспортного і складського господарств;

* місце державного регулювання економікою в умовах ринку;

* принципи планування виробництва;

* структуру планів машинобудівного підприємства, технологію планування;

* показники планів;

* структуру бізнес-плану та плану розвитку підприємства.

Спеціалісту необхідно вміти: організувати роботу виробничого підрозділу, яким він керує; планувати та оцінювати результати виробничої та комерційної діяльності підприємства та його структурних одиниць; організувати свою працю та трудовий процес підлеглих, складати планові завдання; аналізувати результати своєї праці і діяльності колективу, яким він керує; прогнозувати економічні показники на довиробничих стадіях, тобто конструкторській та технологічній підготовці виробництва; визначати та аналізувати основні показники плану розвитку підприємства; визначати потребу підприємства в різних видах ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); складати бізнес-план; застосовувати в практичній діяльності організаційні фактори зростання ефективності виробництва; обґрунтовувати прийняті інженерні рішення.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11