Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Психологія управління *
Вступ

Психологiя управлiння

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Новікова О.С.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 13.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Психологія управління як частина науки про управління має як теоретичне так і практичне значення. Сучасному керівнику необхідна дійсна наукова психологічна підготовка. Це пояснюється цілим рядом причин, зокрема, зростанням складності завдань що вирішують колективи в умовах змін що відбуваються в діяльності підприємства, дефіциту матеріальних і людських ресурсів. Особливого значення набуває необхідність формування у персоналу бажань та вмінь постійно підвищувати якість виконання своїх функцій, створення таких матеріальних та морально-психологічних умов за яких ініціатива та творчість, самодисципліни та почуття відповідальності персоналу безперервно розвиваються. Психологічні знання необхідні керівнику для того, щоб знайти підхід до кожного підлеглого використати резерви людської психіки і не застосовуючи примусу, створити атмосферу найбільш сприятливу для максимального самовираження людей, їх ефективної сумісної діяльності. Чимала заслуга в цьому значення врахування психологічних факторів, що сприяють укріпленню виконавчої дисципліни, точності виконання управлінських рішень.

Умовою успішності вирішення питань, що стоять перед керівником є наявність у нього загальної психологічної компетенції, знання основних принципів та категорій, загальної та соціальної психології, психології особистості та праці.

Всі ці знання та навички повною мірою можуть бути віднесені до галузі психології управління.

Предметом вивчення "Психології управління" є закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності.

Міждисциплінарні зв'язки: "Психологія управління" викладається після вивчення студентами "Менеджменту" та "Основ психології та педагогіки".

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Основною метою викладання є формування у майбутніх менеджерів умінь психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі.

1.2. Для досягнення визначеної мети в процесі викладання курсу "Психологія управління" необхідно вирішити такі завдання:

- допомогти майбутнім менеджерам усвідомити роль і значущість психологічного підходу в процесі управління;

- ознайомити з найважливішими теоретичними розробками, експериментальними й прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних психологів;

- підвищити рівень управлінської компетентності майбутніх менеджерів за допомогою отримання ними психологічної підготовки в галузі соціального управління.

надати знання щодо:

- активності особистості людини й регуляції її поведінки в організації;

- структури й розвитку особистості менеджера в організації;

- психології керівництва й лідерства;

- міжособистісних відносин в організації, психології управлінського впливу;

- психологічних аспектів реалізації загальних функцій управління (планування, організовування, мотивування й контролювання);

- психологічних основ інформаційного забезпечення управління, комунікативної компетентності й прийняття рішень;

- психологічних проблем взаємодії людини й ЕОМ;
- психологічних аспектів організації праці та професійної діяльності;

- ролі соціально-психологічної служби в процесі вдосконалення системі управління; а також сформувати уміння регуляції поведінки підлеглих і саморегуляції;

- формування індивідуального стилю управління; самоконтролю в екстремальних ситуаціях; використання методів вивчення особистості;

- складання характеристики ділових та особистісних якостей працівника;

- формування продуктивних команд з урахуванням психологічних властивостей і міжособистісних відносин;

- здійснення ефективного управлінського впливу;

- підвищення результативності реалізації загальних функцій управління з урахуванням впливу психологічних факторів;

- більш ефективного здійснення основних зв'язувальних процесів (інформаційного забезпечення, комунікативної діяльності й прийняття рішень);

- забезпечення сумісності у системі "людина - ЕОМ";

- оптимізації умов та режимів праці з урахуванням психологічних аспектів;

- складання професіограм;

- психологічної регуляції на всіх етапах кар'єри.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11