Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Системи нормування в управлінні виробничої діяльності *
Вступ

Системи нормування в управлiннi виробничої дiяльностi

Кафедра Економіки і менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Капінос Геннадій Іванович
к.е.н
доцент
(cтруктура, інформаційні матеріали)

Бабій Ірина Вікторівна
старший викладач
(індивідуальна контрольна робота, тести)

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 16.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Актуальність вивчення дисципліни диктується необхідністю формування у спеціалістів в галузі менеджменту сучасного економічного мислення та спеціальних знань для нормування затрат і результатів праці з метою управління виробничою діяльністю людей.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Системи нормування в управлінні виробничо діяльністю” ставить за мету навчання студентів методології вимірювання затрат і результатів праці; методикам і способам проведення спостережень, отримання теоретичних знань та практичних навичок з розрахунків норм затрат часу для різних категорій працюючих в галузях управління та планування діяльності підприємства, організації праці та виробництва.

Основні завдання дисципліни:

- засвоєння теоретичних і методичних основ нормування праці, як складової управління виробничою діяльністю;

- вивчення та використання основних концепцій нормування праці в діяльності промислових підприємств;

- набуття навиків дослідження трудових процесів і затрат робочого часу;

- ознайомлення з методами нормування праці та відповідними нормативними матеріалами;

- здобуття знань з мікроелементного нормування та розробки нормативів на базі мікроелементів;

- вивчення основ побудови автоматизованих систем (АС) нормування виробничої діяльності для промислових підприємств, а також ознайомлення з існуючими АС.

Предмет дисципліни: вивчення та використання основних концепцій нормування праці в діяльності промислових підприємств.

В результаті вивчення дисципліни “Системи нормування в управлінні виробничою діяльністю” спеціалісту необхідно знати наступне:

- об’єкт і предмет вивчення в процесах створення та використання систем нормування праці;

- основи нормування сукупної праці;

- системи нормативів, що застосовуються у вітчизняній та закордонній практиці;

- методологію структурних досліджень;

- управління нормуванням праці на підприємстві;

- методики та приклади аналізу співвідношень затрат і результатів праці;

- способи розробки нормативної бази для відповідних автоматизованих систем нормування виробничої діяльності;

- особливості побудови систем для різних стадій життєвого циклу виробу;

- основи нормування праці за відхиленнями;

- особливості задач, що виникають при моделюванні процесів живої праці різних категорій працюючих;

- основні засади по створенню автоматизованих систем нормування праці.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти професійно виконувати аналіз стану нормування праці на підприємстві і розробляти системи нормування ефективного управління виробничою діяльністю.

Дисципліна “Системи нормування в управлінні виробничою діяльністю” за об’єктом дослідження знаходиться на стику соціально-економічних, технічних, психофізіологічних і математичних наук. При вивченні дисципліни студенти набувають навиків використання системного підходу до оцінки явищ. В якості складових системи нормування виробничої діяльності розглядаються такі дисципліни як економіка підприємства, організація та планування виробництва, менеджмент і маркетинг, економіко-математичне моделювання, технологія машинобудування, САПР, економіка праці, ергономіка.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11