Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінансовий менеджмент *
Вступ

Фiнансовий менеджмент

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Рясних Євгенія Григорівна
к.е.н.
професор

Савченко Олена Валентинівна
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 240.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Шановний студенте!

Ви розпочинаєте вивчення одного з найцікавіших і вельмикорисних курсів у вашій фаховій освіті. Сьогодні важко уявити економічну діяльність без використання прийомів і засобів, що пропонуються фінансовим менеджментом.

Мета та завдання курсу

Навчальна дисципліна “Фінансовий менеджмент” направлена на формування у студентів цілiсної системи знань про фінансові відносини в господарському процесі, фінансовому механізмі, технології управління фінансовою діяльністю господарюючого суб`єкта. Студенти повинні засвоїти, що ключовою фігурою підприємництва є не керівник-адміністратор, не комерційний директор, а фінансовий менеджер, оскільки саме він відає грішми і повинен слідкувати за тим, щоб не розтрачувались вільні фінансові ресурси. Для цього фінансовий менеджер повинен добре знати теорію фінансів, основи менеджменту, набувати необхідний досвід, напрацьовувати інтуїцію та почуття ринку.

В результаті вивчення курсу “Фінансовий менеджмент” студенти повинні:

· знати концептуальні основи, на яких базується фінансовий менеджмент, його методи і прийоми;

· розуміти, як краще організувати аппарат управління фінансово-господарською діяльністю фірми;

· сформувати вміння пошуку і обробки інформації для забезпечення аналізу і прийняття ефективних  фінансових рішень;

· вміти використовувати фінансові  методи і інструменти при обгрунтуванні управлінських рішень у  трьох взаємопов’язаних сферах: інвестиційній, виробничій, фінансовій. 

Курс побудований згідно з модульною системою. Послідовність його вивчення визначена структурою курсу, починаючи від загально-теоретичних положень через розгляд основних проблем, що виникають у сфері інвестиційної, операційної та фінансової діяльності підприємств. Вивчення кожного модулю закінчується відповіддю на питання для самоперевірки, після цього можно проходити тестовий контроль, вирішувати практичні завдання.

Система контролю допоможе вам оцінити ступінь засвоєння матеріалу та визначити ваш рейтинг. Якщо він перевищує 30 балів, ви засвоїли матеріал і можете переходити до наступного модулю. Після успішного завершення самоперевірки ви можете здавати іспит.

Бажаємо успіху в навчанні і досягнень в практичній діяльності!

В умовах ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією, виживання та успішне функціонування підприємств багато в чому визначається здатністю менеджерів грамотно розпорядитися наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал та збільшуючи прибуток, вчасно спрогнозувати та уникнути банкрутства господарюючого суб’єкта.

Існуючий в Україні жорсткий податковий прес, інфляційні очікування, криза неплатежів дезорієнтують менеджерів підприємств. Вони виявляються нездатними приймати необхідні управлінські рішення в галузi регулювання прибутку, збільшення майна акціонерів, дивідендної політики і т.п. Ці, а також багато інших аспектів діяльності підприємств піддаються управлінню за допомогою універсальних методів, вироблених в світовій практиці і об’єднаних в науці фінансового менеджменту в струнку та корисну в практичному відношенні систему.

Тим бiльше, життя наполегливо вимагає включення в структуру економічної освіти фінансового менеджменту, як надзвичайно важливого курсу, якому  відведена роль систематизації та закріплення знань, отриманих з таких дисциплін, як макро- та мікроекономіка, статистика, бухгалтерський облік, фінанси, економічний аналіз, банківська та страхова справа та ін. Окрім цього, курс фінансового менеджменту є тією ланкою, котра поєднує в єдиний ланцюг інші  дисципліни, без знання яких сам процес управління фінансами неможливий. Це такі дисципліни, як маркетинг, ціноутворення, інвестиційний менеджмент та ін.

Таким чином курс фінансового менеджменту, синтезуючи в собі основні елементи вищевказаних дисциплін, доповнює економічні знання специфічними методами управління фінансовою діяльністю підприємств, допомагає виробленню у спеціаліста вміння орієнтуватися в складних економічних проблемах, розв’язуючи їх з найбільшою користю для підприємств. Саме такого роду знання і вміння вже зараз, а в подальшому в ще більшій мірі, будуть потрібні в економіці нашої держави.

Навчальний посібник не претендує на всеосяжність представленого матеріалу. Ціль його видання – максимально доступно, з урахуванням стану розвитку економіки вітчизняних підприємств та їх потреб, викласти основи фінансового менеджменту, його теорію, методи та прийоми. Головна мета посібника – підготувати студентів до сприйняття поки що нових для нашої економіки ефективних методів управління фінансовими ресурсами підприємств, які вже зараз можуть бути впроваджені в життя.  По мірі розвитку ринкових відносин, стабілізації економіки, зменшення її тіньового сектору, впорядкування фінансового ринку, потрібні будуть нові більш поглиблені знання фінансового менеджменту, оскільки деякі, поки ще теоретичні проблеми, перейдуть у практичну сферу.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11