Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформаційні системи і технології у фінансах *
Вступ

Iнформацiйнi системи i технологiї у фiнансах

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Олійник Андрiй Володимирович,
ст. викладач

Дєдик Тетяна Михайлiвна,
асистент
Теми 9, 10, тестовий контроль № 4

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 28.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Зміст програми курсу охоплює такі питання, як визначення мети, завдань, методології та методики дисципліни, а також визначення ролі і місця інформаційних систем і технологій у фінансовій системі країни та ринковій економіці.

Становлення та розвиток ринкових відносин характеризується переходом до нової економічної моделі, головне місце в якій займають інформаційні системи і технології, що використовують сучасні програмні та технічні засоби для передачі, обробки і збереження інформації. Звичайно, що в таких умовах та процесах масової інформатизації суспільства велика роль належить фінансовим установам: банкам, страховим компаніям, податковій службі, що як правило йдуть в авангарді розвитку ринкової економіки.

Мета курсу – формування системи знань у галузі організації та функціонування інформаційних систем фінансового обліку та методології автоматизованого розв’язання комплексів фінансових задач.

Основні завдання – вивчення інформаційних технологій в управлінні фінансами, систем оброблення фінансової інформації; організації та методології розв’язування задач фінансової діяльності в установах різного типу.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

- сутність та значення інформаційних систем, їх роль в управлінні економікою;

- особливості фінансової інформації та засоби її формалізованого опису;

- інформаційні технології оброблення фінансової інформації;

- організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем у фінансах;

- особливості систем автоматизації банківської діяльності;

- системи автоматизованої обробки інформації в податковій службі;

- особливості інформатизації фінансових ринків;

- технології функціонування міжнародних електронних мереж міждержавних розрахунків.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- здійснювати структуризацію та формалізацію фінансової інформації;

- застосовувати технології обробки фінансової інформації;

- використовувати в роботі системи автоматизації банківської діяльності, системи автоматизованої обробки інформації в податковій службі, страхових компаніях, та інших фінансових установах;

- користуватися сучасними технологіями електронної пошти, СЕП НБУ, міжнародних електронних мереж міждержавних розрахунків.

Предмет курсу – фінансова інформація та методи її обробки.

Об’єкт – інформаційні системи і технології, що застосовуються в фінансових установах України.

Навчальна дисципліна “Інформаційні системи і технології у фінансах” базується на таких дисциплінах, як “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Вища математика”, “Банківські операції”, “Макроекономіка”, ”Мікроекономіка”, ”Фінанси”.

По закінченні курсу студенти складають іспит

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11