Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Мотивація персоналу *
Вступ

Мотивацiя персоналу

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Чернушкіна Оксана Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент

Кравець Ірина Михайлівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 255.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В умовах становлення ринкової економіки питання мотивації персоналу до праці відіграють важливу роль як для успіху окремої організації, так і для функціонування економічного сектора загалом.

Система управління персоналом не працюватиме ефективно, якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації. До чинників, які спонукають людину до виявлення активності під час виконання своїх обов’язків, належать не тільки матеріальна винагорода, а й різноманітність роботи за змістом, можливість професійного зростання, почуття задоволення від досягнутих результатів, підвищення відповідальності, можливість вияву ініціативи, сприятливий мікроклімат у колективі тощо. Функціональна ієрархія в команді, відмінності в титулах і символах влади – це та основа, на підставі якої менеджер повинен знайти такі спонукальні мотиви до праці, які будуть оцінені як бажані саме його персоналом.

Мотивація персоналу дозволяє не тільки відновити належне ставлення до праці, але й формує нову трудову свідомість і трудову естетику.

Мотивація як стратегія подолання кризи праці являє собою довготерміновий вплив на працівників з метою зміни структури ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвиток на цій основі трудового потенціалу. Без знання проблеми мотивації та оцінювання діяльності персоналу неможливо приймати обґрунтовані управлінські рішення із питань ефективності роботи організації.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Мотивація персоналу» ставить за мету формування системи теоретичних і прикладних знань у галузі посилення трудової активності персоналу, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової і статусної мотивації.

Завданням дисципліни є здобуття студентами стійких сучасних знань з теорії мотивації персоналу, формування у них навичок і вмінь самостійно аналізувати стан мотивації персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо її посилення; розвиток самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень з мотиваційного менеджменту.

Предметом дисципліни є потреби, інтереси, стимули, економічні й соціально-психологічні відносини як складові мотиваційного механізму трудової діяльності.

«Мотивація персоналу» як наукова дисципліна знаходиться у тісній взаємодії з такими складовими комплексної науки про працю як економічна теорія, економіка праці і соціально-трудові відносини, ринок праці, соціологія праці, психологія і фізіологія праці, нормування і організація праці, управління персоналом, трудове право, спирається на розробки і результати досліджень кожної з цих наук.

Після опанування дисципліни «Мотивація персоналу» студент повинен знати: теоретико-методологічні засади мотивації трудової діяльності як складової соціально-трудових відносин; змістові характеристики сучасних теорій мотивації; сутність мотиваційного моніторингу; традиційні та нетрадиційні підходи до організації матеріального стимулювання персоналу; змістові характеристики нематеріальної мотивації трудової діяльності; сутність, види, функції, методи оцінювання персоналу як складової мотивації трудової діяльності.

Студент повинен уміти: організовувати проведення мотиваційного моніторингу, що є умовою ефективного впливу на поведінку персоналу; оцінювати стан матеріальної мотивації в організації та проектувати заходи щодо її посилення; обґрунтовувати найбільш раціональні підходи до організації заробітної плати в організації з урахуванням зарубіжного досвіду; оцінювати стан трудової і статусної мотивації праці; проектувати заходи щодо посилення трудової та статусної мотивації трудової діяльності; розробляти комплексні програми активізації трудової діяльності персоналу організації на основі задіяння сучасних методів мотивації трудової діяльності.

Даний дистанційний курс навчання розрахований на студентів, що здобувають освіту за напрямом підготовки «Управління персоналом і економіка праці» і складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, питання для самоконтролю, рекомендовану літературу для самоосвіти. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Мотивація персоналу».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11