Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Нормування праці *
Вступ

Нормування працi

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Ведерніков Михайло Данилович
доктор економічних наук
професор
завідувач кафедри

Чернушкіна Оксана Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 256.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ І ПРИЗНАЧЕННЯ

«НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»

В країнах з розвиненою соціально орієнтованою ринковою економікою кожне підприємство, незалежно від форми власності, поставлене у такі умови, що воно змушене самотужки боротися за виживання, розраховуючи лише на власні сили. Керівництво і менеджери самостійно розробляють стратегію розвитку фірми, визначають, що виробляти, кому і за яку ціну продавати, де брати сировину, як розподіляти виручку, кому, скільки і за що платити.

Чим краще підприємство працює, тим міцніші його позиції на ринку, тим більші прибутки, кращі можливості заплатити своїм працівникам та інвестувати у подальший розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

В Україні, на жаль, досі не існує конкурентного середовища, користуючись цим і безконтрольністю з боку органів державного управління, керівники багатьох підприємств занедбали економічну роботу, розвалили служби нормування та організації праці, послабили контроль за собівартістю продукції, всю безгосподарність виправдовують порушенням економічних зв'язків та дорожчанням енергоресурсів.

Але така ситуація не буде тривати завжди. Рух України до розвиненого ринку є безповоротним. Незабаром запрацюють антимонопольні важелі, держава не зможе далі дотувати збиткові підприємства, почне демонструвати свою селекційну роль конкуренція.

Недооцінка нормування праці та інших ресурсів за таких умов швидко призведе до банкрутства підприємств та безробіття працівників. Тому потрібно вже сьогодні готувати кваліфіковані кадри економістів, нормувальників, фахівців з організації праці та управління персоналом.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Нормування праці» ставить за мету формування системи знань з теорії та практики нормування праці.

Завданням дисципліни є вивчення теоретико-методичних засад нормування праці; формування практичних навичок і вмінь самостійно аналізувати використання робочого часу на підприємстві; установлювати обґрунтовані норми праці для різних категорій працівників.

Предметом дисципліни є тривалість трудових процесів у часі в конкретних організаційно-виробничих умовах.

«Нормування праці» як наукова дисципліна знаходиться у тісній взаємодії з такими складовими комплексної науки про працю як економічна теорія, економіка праці і соціально-трудові відносини, ринок праці, соціологія праці, психологія і фізіологія праці, організація праці, управління персоналом, трудове право, спирається на розробки і результати досліджень кожної з цих наук.

Після опанування дисципліни «Нормування праці» студент повинен знати: сутність нормування праці, функції, принципи; організаційно-економічне та соціальне значення в ринковій економіці; завдання нормування праці на сучасному етапі; основи аналізу і нормування трудових процесів та його складових і виробничих операцій трудових рухів; структуру змінного робочого часу та методи її вивчення; структуру часу використання устаткування та методи його аналізу; норми праці та їх класифікацію за призначенням, сферою поширення, періодом дії, за ступенем деталізації, за методом обґрунтування; методику розрахунків норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, норми чисельності, норми керованості, нормованих завдань; методи нормування і способи встановлення норм праці; нормування праці на механічних процесах; нормування праці за багатоверстатного обслуговування; нормування праці в виробничих бригадах; нормування праці в апаратурних процесах; нормування слюсарних і складальних робіт; нормування праці допоміжних робітників зайнятих на транспортних та вантажно-розвантажувальних процесах, на міжремонтному обслуговуванні технологічного устаткування налагоджуванням устаткування, зайнятих контролем якості продукції; нормування праці керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців; методи заохочення працівників щодо зменшення трудомісткості продукції та роботи за прогресивними нормами; функції структурних підрозділів з нормування праці.

Після опанування дисципліни «Нормування праці» студент повинен вміти: визначати нормований і ненормований робочий час; проводити фотографію робочого часу методом безпосередніх вимірів і методом момент них спостережень; визначати показники ефективного використання змінного робочого часу та показники втрат робочого часу; розробляти і обґрунтувати заходи щодо поліпшення використання змінного робочого часу на підприємстві; проводити хронометражні спостереження робочого часу та аналізувати отриману інформацію; встановлювати обґрунтовані норми праці на основі даних хронометражних спостережень; розробляти нормативні матеріали для визначення норм праці; застосовувати методи створення трудових нормативів; визначати рівень виконання норм праці окремим робітником, робітниками цеху підприємства; встановлювати причини невиконання норм і високого перевиконання, розробляти заходи щодо їх усунення; проводити розрахунок трудомісткості продукції за різновидами та формування трудомісткості; визначати причини зміни трудомісткості; здійснювати облік і аналіз трудомісткості; проводити комплексний аналіз стану нормування праці на підприємстві та аналіз якості чинних норм праці; розробляти і обґрунтовувати заходи щодо підвищення рівня нормування праці та розширення сфери нормування.

Даний дистанційний курс навчання розрахований на студентів, що здобувають освіту за напрямом підготовки «Управління персоналом і економіка праці» і складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, рекомендовану літературу для самоосвіти. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Нормування праці».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11