Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ринок праці *
Вступ

Ринок працi

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Ємельяненко Лариса Михайлівна
канд. екон. наук
доцент

Васильєв Олександр Анатолійович
асистент

Скрипнік Наталія Дмитрівна
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1182.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

В період переходу до ринкової економіки проблеми управління ринком праці все більше загострюються.

Ринок праці займає центральне місце в ринковій економіці, оскільки праця – вирішальний фактор життєдіяльності людини, багатства суспільства. Для ринку праці характерні специфічні риси, притаманна складна структура. На ринку праці діють регулятори та соціальні сили, які невідомі ніякому іншому ринку.

Ринок праці охоплює різноманітні сфери та ланки суспільного виробництва. Він функціонує і в межах підприємства, і поза ним. До проблем ринку праці в межах підприємства відносять, зокрема, проблеми, пов'язані з організацією праці та заробітної плати, охороною праці, наймом і звільненням працівників, їхньою оцінкою та розвитком, дисципліною праці, плинністю кадрів тощо. Частина цих проблем, особливо визначення та диференціація трудових доходів, урегулювання трудових конфліктів, є предметом розгляду і на макрорівні. Їх можна вважати основними проблемами ринку праці, які цікавлять і роботодавців, і найманих працівників. Не менш важливими виявляються також проблеми інфраструктури, які виникають в умовах цивілізованого ринку праці, а саме: забезпечення зайнятості та скорочення безробіття, законодавче регулювання трудових відносин, соціальний захист, соціальне партнерство, включаючи колективно-договірне регулювання за участю профспілок, спілок роботодавців і держави, пенсійне забезпечення та ін.

В умовах ринкової економіки робоча сила виступає в ролі товару, тобто є об’єктом купівлі-продажу на ринку праці. Тому питання специфіки купівлі-продажу робочої сили (її відмінність як товару), унікальність ринку праці як найскладнішої з проблем соціального врегулювання являють не тільки теоретичний інтерес, але й суттєво впливають на практичну ефективність функціонування економічної системи.

Кожний робітник, роботодавець, спеціаліст в сфері управління персоналом і економіки праці за період трудової діяльності вирішує соціально-економічні питання на ринку праці: зайнятість безробітних, оплата праці, соціальний захист. Майбутньому працівникові та фахівцю необхідно: грамотно орієнтуватися в складній інфраструктурі ринку праці, виникаючих проблемних ситуаціях на ринку праці; співпрацювати з трудовими колективами різних підприємств та установ; організовувати власний бізнес; знати трудове законодавство, права робітників та роботодавців; правильно оцінювати свої можливості (та інших працівників) в сфері зайнятості. Розібратися в таких питаннях допоможе вивчення особливостей ринку праці, його формування, різних факторів і методів регулювання, умов його ефективного функціонування в системі українських ринкових реформ.

Метою дистанційного курсу "Ринок праці" є формування у студентів системи знань про ринок праці, а також вмінь та навичок у сфері формування і регулювання його механізмів.

Головні завдання для користувачів курсу:

· засвоєння знань про теоретичні положення ринку праці;

· набуття вмінь і навичок застосування цих знань в практиці регулювання механізмів ринку праці на рівні підприємства, галузі та народного господарства;

· розвиток здібностей до науково-дослідницької діяльності, а також самостійності та відповідальності.

Цей дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Ринок праці"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11