Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціологія праці *
Вступ

СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Ревякін Олександр Сергійович
кандидат технічних наук
доцент

Хитра Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1184.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Соціологія праці є однією з галузей соціології, об’єктом вивчення якої є суспільство. Соціологія праці – це наука про закони та закономірності сталих взаємозв’язків окремих індивідів, спільнот як активних суб’єктів праці, які знаходять конкретний вияв у соціальних явищах та процесах трудової сфери. Основним завданням соціології праці є дослідження процесів та явищ, що відбуваються у сфері праці. Соціологія праці надає конструктивну допомогу у розв’язанні та прогнозуванні розвитку практичних проблем, які виникають у зв’язку з трудовою діяльністю. За допомогою соціологічних досліджень виявляються відхилення у розвитку соціально-трудових відносин, своєчасно прогнозуються негативні явища, розробляються соціальні технології, системи управління трудовими організаціями. Популяризація соціологічних знань серед управлінського персоналу, представників владних структур створює можливість запобігати багатьом негативним наслідкам управлінських рішень. Ефективне прогнозування і розробка управлінських рішень можливі лише за умов соціологічної грамотності управлінців, глибокого засвоєння ними знань, методів і методик соціології, формування практичних навичок їх застосування.

Мета дисципліни: надання знань про сутність соціальних відносин, явищ і процесів, пов’язаних з працею, набуття вмінь виявляти соціальні чинники, що впливають на трудову діяльність, з метою підвищення її соціальної ефективності.

Завдання дисципліни: вивчення соціальних аспектів праці, набуття навичок і вмінь здійснення соціологічного аналізу змін у трудовій сфері, сприяння адекватному розумінню їх сутності і раціональному реформуванню.

Предметом навчальної диципліни є соціальні відносини, що мають місце в трудових колективах у процесі спільної праці.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

* систему категорій соціології праці;

* історію становлення соціологічного знання про працю;

* сутність, соціальні функції та характеристики праці;

* тенденції розвитку ринку праці України;

* поняття, сутнісні характеристики і типологію трудової поведінки;

* соціологічну сутність, функції і методи стимулювання праці;

* поняття, структуру, функції, види і типи соціального контролю;

* сутність, структуру і функції трудового конфлікту;

* особливості професійного самовизначення особистості та загальні тенденції трудової мобільності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

* обґрунтовувати вибірку для проведення соціологічного дослідження;

* проводити дослідження з метою виявлення ступеня задоволеності працею у трудових колективах;

* розробляти програму дій для попередження проблем безробіття і сприяння зайнятості населення;

* застосовувати на практиці теорії та моделі мотивації праці;

* розробляти стратегію стимулювання праці та оцінювати її ефективність;

* застосовувати на практиці прийоми соціального контролю та базові положення дисциплінарної політики;

* розробляти програму професійної орієнтації та здійснювати професійний відбір;

* розробляти програму трудової адаптації та оцінювати її ефективність;

* здійснювати управління трудовою кар’єрою;

* розробляти стратегію попередження та розв’язання трудових конфліктів.

* виявляти соціальні резерви та застосовувати технології соціального управління у трудових колективах.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11