Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Статистика праці *
Вступ

СТАТИСТИКА ПРАЦІ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Ревякін О.С.
кандидат технічних наук
доцент

Сурін В.А.
викладач

Базалійська Наталія Петрівна
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 264.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета викладання дисципліни. Набуття теоретичних знань і практичних навичок успішного застосування статистичної методології та методики досліджень кількісної сторони масових процесів та явищ, які відбуваються у сфері праці, з метою виявлення тут якісних особливостей , взаємозв’язків та закономірностей.

Завданням дисципліни є здобуття студентами стійких сучасних знань у галузі кількісної та якісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів.

Предметом дисципліни є склад і структура трудового потенціалу, ступінь його використання в процесі суспільного виробництва, ступінь використання робочої сили і робочого часу в процесі виробництва.

Після опанування дисципліни «Статистика праці» студент повинен знати:

- методологічні основи статистичного дослідження явищ і процесів у сфері праці з врахуванням міжнародних стандартів;

- систему показників, які характеризують чисельність та склад робочої сили, використання робочого часу, продуктивність та оплату праці;

- методику статистичного моделювання процесів формування та розвитку ринку праці;

- методологічні та методичні питання розробки прогнозів ситуації у сфері праці та зайнятості населення;

- теоретичні основи статистичного аналізу закономірностей відтворення трудового потенціалу на національному і регіональному рівнях.

Після опанування дисципліни «Статистика праці» студент повинен вміти:

- заповнювати форми статистичної звітності з праці;

- розраховувати абсолютні та відносні показники чисельності, складу та руху робочої сили, аналізувати їх динаміку;

- проводити екстенсивний та інтенсивний аналіз використання робочого часу, продуктивності праці, витрат на утримання персоналу;

- здійснювати моделювання процесів на ринку праці шляхом побудови спеціальних статистичних таблиць та економіко-математичних моделей;

- розраховувати прогнозні показники трудового потенціалу та стану ринку праці.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

" СТАТИСТИКА ПРАЦІ"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11