Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Страхові послуги *
Вступ

Страхові послуги

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Автори курсу

Приступа Л.А.
кандидат економічних наук
доцент

Антонюк П.П.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1180.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

В Україні ринок страхових послуг під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників зазнає кількісних і якісних змін. При цьому частка страхових послуг на вітчизняному фінансовому ринку неухильно зростає, що свідчить, з одного боку, про розвиток страхового бізнесу, з іншого — про зростання доходів фізичних і юридичних осіб. Значною мірою розвиток страхового бізнесу зумовлений збільшенням кількості загроз і потреби суб'єктів господарювання у захисті від них.

Ринок страхових послуг, суттєво впливаючи на соціально-економічну стабільність суспільства, належить до кола чинників, що безпосередньо визначають рівень економічної безпеки країни.

Дисципліна “Страхові послуги” є однією зі спеціальних дисциплін і займає провідне місце у підготовці бакалаврів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування».

Метою вивчення навчальної дисципліни “Страхові послуги” є формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Предмет дисципліни. Організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Предмет дисципліни. З'ясування необхідності і сутності страхових послуг, що надаються юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:

- уміти: вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах страхового ринку з надання страхових послуг; визначати коло суб'єктів страхових відносин, їх права та обов'язки; визначати коло об'єктів страхування, винятки та застереження; групувати страхові ризики; давати страхову оцінку об'єкту страхування; пояснювати методику розрахунку страхових тарифів для страхування життя; встановлювати страхову суму та страхове відшкодування для різних видів страхових послуг; пояснювати порядок внесення страхових платежів; пояснювати порядок дій при настанні страхового випадку;

- володіти: теоретико-методичним базисом та практичними навичками з організації роботи у сфері забезпечення страхового захисту та реалізації страхових послуг юридичним та фізичним особам.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, також містить тематичні тестові контролі, підсумковий контроль, матеріали для виконання індивідуальної контрольної та курсової роботи.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни “Страхові послуги”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11