Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Центральний банк і грошово-кредитна політика *
Вступ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Олійник Андрій Володимирович
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1206.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Процес формування банківської системи України в умовах ринкової економіки, зумовлює комплекс суперечливих підходів на науково-теоретичному рівні та в практичних діях щодо головних проблем створення ефективного банківського сектору, що є ядром економічної системи країни. Засобом для вирішення цих проблем є економічна політика держави, важливими інструментами якої є грошово-кредитна та валютна політики Національного банку України (НБУ).

Ефективна банківська система є найважливішим елементом економічної системи, адже виконує трансформацію капіталів, організує рух та перерозподіл ресурсів суспільства. В умовах інтеграції України в Європейську та світову економіку ефективність банківської системи країни визначає ступінь мобілізації тимчасово вільних коштів суб’єктів підприємництва та населення з метою перетворення їх у реальний капітал. Важливе місце в цьому процесі належить Національному банку України.

Національний банк України докладає зусиль для реалізації основної стратегічної мети, визначеної для нього законодавством, – забезпечення стабільності національної валюти шляхом проведення цілеспрямованої монетарної політики, зорієнтованої на макроекономічну стабілізацію та зниження темпів інфляції.

Діяльність НБУ тісно пов’язана зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвими системами регулювання, контролю і системи забезпечення фінансової стабільності банківського сектору. Це в свою чергу потребує глибокого вивчення основ змісту, функцій, завдань, принципів функціонування, видів операцій центральних банків та НБУ зокрема, врахування світового досвіду, і вимагає новітніх підходів до проведення грошово-кредитної політики як складової єдиної економічної політики держави.

Мета курсу – формування системи знань у галузі функціонування центрального банку, його ролі і місця в забезпеченні стійкості національної валюти, стабільності банківської системи, організації платіжної системи та проведенні грошово-кредитної політики.

Основні завдання – вивчення змісту, завдань і основних напрямів діяльності центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

- організаційно правовий статус та напрями діяльності центрального банку;

- характеристику основних видів операцій у діяльності НБУ;

- види операцій центрального банку та порядок їх здійснення з рефінансування банків другого рівня банківської системи;

- основи організації та регулювання платіжної системи;

- порядок регулювання центральним банком діяльності банків;методику здійснення банківського нагляду за діяльністю банків другого рівня;

- основи формування валютної політики;

- основні засади грошово-кредитної політики;

- фінансові інструменти реалізації грошово-кредитної політики.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- аналізувати та використовувати нормативно-правові документи, що регулюють грошово-кредитні відносини в державі;

- аналізувати динаміку облікової ставки та норми обов’язкових банківських;

- визначати чинники, що впливають на норми обов’язкових резервів для банків;

- проводити оцінку показників щодо грошового обігу;

- визначати чинники, що впливають на розмір облікової ставки НБУ;

- аналізувати фінансову звітність діяльності НБУ;

- оцінювати стан регулювання та нагляду в банківському секторі;

- визначати обсяги рефінансування для підтримки ліквідності банківської системи.

Після вивчення дисципліни студент повинен мати навички:

- аналізувати динаміку валютного курсу;

- аналізувати засади грошово-кредитної політики та прогнозувати їх наслідки;

- аналізувати стан платіжного балансу України;

- аналізувати фінансову звітність діяльності НБУ;

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Предмет курсу – діяльність центрального банку в галузі забезпечення стабільності банківського сектору.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін циклу економічної теорії, блоку «Політична економія», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Фінанси». Передує вивченню таких дисциплін як: «Банківські операції», «Банківська система», «Бюджетна система» тощо.

По закінченні курсу студенти складають залік

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11