Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Екологія людини та соціальна екологія *
Вступ

Екологiя людини та соціальна екологія

Кафедра Екології

Автор курсу

Матеюк О.П.
к. пед. н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 302.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дисципліна є спецкурсом, який повинен забезпечити одержання студентами теоретичних знань і фактичних навичок, необхідних для виконання дипломних робіт і проектів, а також стати основою для поглибленого осмислення вузькоспеціалізованих дисциплін; вона є важливою ланкою в ланцюгу безперервної екологічної підготовки спеціалістів.

Екологія людини та соціальна екологія – дисципліна, що вивчає взаємовпливи природи та людської популяції з метою поліпшення стану здоров’я, підвищення соціально-трудового потенціалу людини та закономірності взаємодії суспільства та природи і наукові принципи гармонізації цієї взаємодії.

Метою вивчення курсу «Екологія людини та соціальна екологія» є формування системи знань про оптимальне існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції.

Завдання курсу:

означити роль дисципліни «Екологія людини та соціальна екологія» в системі наукових дисциплін;

висвітлити її засади, розкрити зміст;

ознайомити із основними аспектами взаємодії суспільства і природи;

дати систематизований огляд сучасної наукової екологічної інформації, обґрунтувати та окреслити основні шляхи оптимізації та гармонізації систем «людина-природа» та «суспільство-природа».

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

об’єкт, предмет та основні методи екології людини та соціоекології;

поняття «антропоекосистема», «соціоекосистема»;

основні антропоекологічні та соціоекологічні закони;

основні етапи взаємодії суспільства і природи;

сучасні глобальні та регіональні еколого-демографічеі проблеми;

екологічні фактори здоров’я людини;

антропогенні фактори зниження екологічної безпеки людини;

концепцію сталого розвитку природи та суспільства.

вміти:

користуватися спеціальною науково-технічною літературою, довідниками, нормативно-правовими документами та санітарними нормами і правилами в галузі екології та охорони навколишнього середовища;

визначати соціально-екологічні фактори існування людини та здійснювати антропоекологічний моніторинг;

виявляти основні причини та джерела порушення екологічної рівноваги у системі «людина-природа» та «суспільство-природа»;

оцінювати «якість трудового середовища»;

оцінювати за відомими критеріями наслідки забруднення урбанізованого середовища та вплив на стан здоров’я населення;

використовувати набуті екологічні знання та навички у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності;

здійснювати роз’яснювальну та просвітницьку діяльність серед населення щодо екологічно безпечного існування людини.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни

«Екологія людини та соціальна екологія»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11