Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ландшафтна екологія *
Вступ

Ландшафтна екологiя

Кафедра Екології

Автор курсу

Казімірова Л.П.

к.б.н.

доцент кафедри екології

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 309.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

На стику географії й екології утворився новий напрямок - ландшафтна екологія, що вивчає комплексні взаємовідносини в екосистемах з географічної і екологічної точок зору.

Її підходи дозволяють простежити як горизонтальні, так і вертикальні зв'язки в ландшафті, одержати конкретну уяву про специфіку території, її місце в системі регіональних і глобальних біосферних процесів.

Головне завдання ландшафтно-екологічного аналізу полягає в оцінці ступеня природних і антропогенних змін ландшафту і яким чином техногенний чинник впливає на здоров'я людини. Знання ландшафту і компонентів його складових, їхніх взаємозв'язків дозволяє визначити можливу реакцію ландшафту на вплив людини, передбачити наслідки цього впливу.

Мета ландшафтної екології: вивчення ландшафтів як середовища існування людини.

Ії головнезавдання: оцінка ступеню зміни ландшафту і його впливу на здоров’я людини.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають отримати:

Знання:

· природних систем, геосистем, їх вертикальних структур і функцій:

· ландшафтних територіальних систем;

· стійкості екосистем і геосистем, методів оптимізації останніх.

Уміння:

· класифікувати ландшафти за їх структурою, станом екологічних умов:

· визначати характер геосистем і їх роль у формуванні екологічного стану довкілля;

· виявляти характер зв'язків між компонентами ландшафтів і вміти прогнозувати їх зміни під впливом змін різних природних та антропогенних факторів;

· прогнозувати динаміку екологічного стану ландшафтів.

Дисципліна є спецкурсом, який повинен забезпечити одержання студентами теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для виконання дипломних та курсових робіт і проектів; вона є важливою ланкою в ланцюгу безперервної екологічної підготовки студентів-екологів.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11