Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Екологічна безпека (Основи екобезпеки територій і акваторій) *
Вступ

Екологiчна безпека

Кафедра Екології

Автор курсу

Дячук Андрій Олександрович

к. пед. н.

ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 316.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є динамічний стан процесів у системі «суспільство-навколишнє середовище», що забезпечують її збалансований розвиток в умовах захищеності від реальних і потенційних, природних і антропогенних вплив на цю систему.

Метою навчальної дисципліни «Екологічна безпека» є формування знань щодо екологічної безпеки на основі чіткого розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки і управління безпекою. Набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки.

Міждисциплінарні зв'язки. Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних у результаті вивчення таких навчальних дисциплін, як «Вступ до фаху», «Загальна екологія (та неоекологія)», «Ландшафтна екологія», «Техноекологія». Оскільки базисом для викладання даної дисципліни є вчення про біосферу (з урахуванням всіх її складових), знання умов та чинників формування екологічної небезпеки, шляхів та засобів зниження або запобігання негативного впливу на людину і довкілля, соціально-економічні аспекти проблеми захисту довкілля забезпечуючими дисциплінами можна вважати переважну більшість дисциплін усіх циклів підготовки бакалавра. Здобуті знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні таких дисциплін: «Моніторинг довкілля», «Моделювання і прогнозування Стану довкілля», «Організація та управління в природоохоронній діяльності», «Екологічна експертиза», а також при державній атестації фахівців.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредити ЕCTS.

Після вивчення дисципліни «Екологічна безпека» студент має досягти таких результатів навчання:

знати:

- основні напрямки досліджень з проблем екологічної безпеки, історію їх розвитку;

- норми екологічної безпеки;

- шляхи та закономірності формування екологічної небезпеки;

- ієрархічну структуру екологічної небезпеки, характеристику основних її складових;

- територіальну та часову структуризацію екологічної небезпеки, закономірності її формування;

- класифікацію екологічних ситуацій (у тому числі надзвичайних);

- правові, економічні та техніко-технологічні механізми забезпечення екологічної безпеки;

- режим функціонування та основи планування роботи єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні події;

- основи ідентифікації та моніторингу потенційно небезпечних об’єктів;

- державну систему забезпечення екологічної безпеки;

- основи державної політики у галузі екологічної безпеки;

- структуру, задачі, функції та правовий статус державних служб в галузі забезпечення екологічної безпеки;

- основи міжнародного законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки;

- соціальні аспекти забезпечення екологічної безпеки;

- основні положення стратегії управління екологічною безпекою;

- принципи організації та основні закономірності управління екологічною безпекою;

- особливості управління екологічною безпекою на регіональному

рівні;

- принципи побудови систем управління екологічною безпекою;

- роль наукових досліджень та інформації у розв’язанні проблем екологічної безпеки;

вміти:

- визначати головні властивості екосистем та геосистем з точки зору формування екологічної небезпеки;

- проводити аналіз виникнення екологічно небезпечних ситуацій, визначати ступінь їх небезпеки і розробляти заходи щодо їх попередження;

- складати схеми дій щодо застосування превентивних заходів із запобігання негативним наслідкам екологічно небезпечних ситуацій;

- виділяти найбільш характерні для конкретного регіону складові екологічної небезпеки, визначати її рівні;

- використовувати законодавчі, нормативні, відомчі та регіональні документи з екологічної безпеки в практичній діяльності;

- визначати структуру та функціональні задачі органів управління екологічною безпекою;

- розробляти конкретні заходи щодо управління екологічною безпекою.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Екологічна безпека» (Основи екобезпеки територій та акваторій) !!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11