Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація *
Вступ

Основи біотехнології. Біоіндикація

Кафедра Екології

Автор курсу

Єфремова Ольга Олексіївна
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 323.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дисципліна «Основи біотехнології. Біоіндикації» базується на таких дисциплінах як біологія, хімія з основами біогеохімії, техноекологія, загальна екологія, екологічна токсикологія. Лекції, лабораторні заняття повинні забезпечити одержання студентами теоретичних знань, методичних та розрахункових навиків необхідних для виконання дипломних робіт і проектів, також для наступної практичної роботи в народному господарстві.

Метою вивчення курсу «Основи біотехнології. Біоіндикація» є забезпечення отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок, в результаті опанування яких студенти повинні

знати:

- основні напрямки біотехнології,

- основні типи біотехнологічних процесів,

- об’єкти біотехнології та їх біотехнологічні функції,

- основні біотехнологічні процеси в біологічній переробці відходів та стічних вод,

- основи біоіндикації;

- принципи методів біоіндикації та біотестування;

вміти:

- виявляти закономірності динаміки росту мікроорганізмів в системах біологічної очистки стічних вод;

- застосовувати методи біологічного контролю та очищення стічних вод;

- визначати ступені забруднення атмосфери методами біоіндикації;

- визначати ступені забруднення ґрунтів методами біоіндикації;

- визначати ступені забруднення водойм методами біоіндикації.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11