Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління соціальним захистом вразливих верств населення *
Вступ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

КРАВЕЦЬ Ірина Михайлівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1157.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Ринкова трансформація економічної системи України зумовила глибокі соціально-економічні зміни, які супроводжуються значними економічними і соціальними втратами через падіння обсягів виробництва і спричинене цим безробіття, зниженням доходів населення. Це викликало й різке зниження рівня добробуту основної частини населення, девальвацію стимулів до праці тощо. В умовах радикальних економічних змін держава, як провідна сила у здійсненні ринкових трансформацій, повинна обмежувати та нейтралізувати потенційно деструктивну в соціальному контексті природу ринку. Останнє можливе за наявності результативної та дієвої системи соціального захисту населення. Відтак, одним із напрямів ринкових перетворень є створення системи соціального захисту, притаманної ринковій економіці, з максимальним урахуванням усього розмаїття потреб та інтересів окремих осіб, верств населення, яка б убезпечувала людину від соціально-економічної деградації, сприяла утвердженню соціальної і політичної стабільності в суспільстві.

Рівень соціального захисту як засіб відтворення й розвитку населення є критерієм діяльності будь якої соціальної, правової держави і цілком залежить від стану національної економіки, темпів її соціально-економічного розвитку. З іншого боку, саме соціальний захист населення є дієвим чинником формування соціальних ресурсів розвитку національної економіки на інноваційних засадах, поглиблення ринкових перетворень, утвердження в суспільстві принципів соціальної справедливості й гуманізму.

Метою вивчення дисципліни “ управління соціальним захистом вразливих верств населення ” є поширення серед студентів прогресивних знань та ідей щодо соціального захисту вразливих верств населення, формування орієнтованої на розвиток соціально-економічної культури в українському суспільстві на основі узагальнення нагромадженого досвіду трансформації соціального захисту населення як суспільного інституту та створення нової його моделі, котра відповідала б ринковим відносинам в Україні.

Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку системи соціального захисту населення, чинники, функції та механізми забезпечення соціального захисту населення у умовах формування ринкової моделі економіки в Україні.

Основні завдання дисципліни полягають у тому, щоб сформувати у студентів систему теоретичних знань щодо сутності та мети та соціального захисту населення; ознайомити студентів зі змістом основних понять теорії соціального захисту населення в системно-інституційному контексті; прищепити студентам розуміння суспільно-економічної необхідності існування цього суспільного інституту в сучасних умовах; дати студентам навички наукового аналізу стану соціального захисту населення з позицій системного підходу; сформувати стійкі знання щодо принципів функціонування і розвитку соціального захисту населення, визначення його суб’єктів і об’єктів, функцій, а також механізмів соціального захисту населення; навчити студентів використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління у галузі забезпечення ефективного формування й розвитку людського потенціалу на всіх рівнях.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: мету, завдання та предмет вивчення дисципліни; сутність соціального захисту населення як суспільного інституту; становлення та розвиток системи соціального захисту населення в національному вимірі; зміст соціального захисту населення в системно-інституціональному контексті; принципи формування, функціонування та розвитку соціального захисту населення; інституційні механізми соціальної захищеності населення в трансформаційній економіці; механізми соціального захисту незахищених верств населення; сутність основних моделей соціального захисту населення; пріоритетні напрями вдосконалення інститутів соціального захисту населення в умовах соціально-економічних трансформацій

вміти: адекватно застосовувати основні поняття та категорії при системному аналізі сучасного стану соціального захисту населення в Україні; аналізувати стан соціального захисту вразливих верств населення; визначати та обґрунтовувати пріоритети подальшого вдосконалення інститутів соціального захисту населення в трансформаційній економіці України.

бути здатними: узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними та зарубіжними дослідниками у сфері соціального захисту населення; виявляти перспективні напрями досліджень та самостійно їх проводити відповідно до складеної програми; з позицій системного підходу аналізувати стан соціального захисту населення в сучасних умовах на основі використання різних джерел інформації; з’ясовувати внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на ефективність реалізації систем соціального захисту населення; виявляти найбільш гострі проблеми соціального захисту вразливих верств населення, знаходити шляхи їх вирішення; розробляти систему заходів щодо удосконалення механізмів соціального захисту населення; компетентно оперувати законодавчими та іншими нормативними актами у сфері соціальної політики держави, зокрема соціального захисту населення.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11