Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління командами *
Вступ

УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Хитра Олена Володимирівна
доцент
кандидат економічних наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1082.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Сьогодні дедалі більшу роль починає відігравати й уміння персоналу працювати в єдиній команді. Необхідність цю визнають як закордонні, так і українські фахівці у сфері управління.

Домінуючою моделлю організаційної поведінки стає колегіальна модель, базисом якої є партнерство та орієнтація на роботу в команді. Відповідно, важливу роль починають відігравати так звані міжособистісні компетенції – індивідуальні здібності, пов’язані із вмінням виражати почуття, критичним осмисленням і здатністю до самокритики, а також соціальні навички, пов’язані із процесами соціальної взаємодії та співробітництва, вмінням працювати у групах, приймати соціальні й етичні зобов’язання.

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок у сфері командного менеджменту.

Завдання дисципліни полягають у тому, щоб озброїти студентів сучасними знаннями теорії управління командами та практичними навиками впливу на трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців, з метою забезпечення ефективної спільної діяльності.

Предмет дисципліни: методи управлінського впливу на процеси групової динаміки, що відбуваються на підприємствах, в установах та організаціях.

Після опанування дисципліни студент повинен знати:

- зміст, завдання, принципи та напрямки реалізації стратегії управління командами в організації;

- поняття, основні ознаки і базові умови утворення команд в організації;

- підходи до класифікації команд;

- переваги й недоліки командної праці;

- механізми управління міжособистісними відносинами в команді;

- методи прийняття групових рішень в команді;

- механізми забезпечення ефективної роботи команди.

Після опанування дисципліни студент повинен вміти:

- ефективно керувати процесами групової динаміки;

- оцінювати фактори, які впливають на ефективність діяльності команди;

- оцінювати соціально-психологічний клімат, який панує у команді, розробляти пропозиції щодо його поліпшення;

- оцінювати вплив команди на трудову поведінку окремих працівників;

- застосовувати методи підвищення (зниження) згуртованості команди;

- застосовувати ефективні моделі лідерської поведінки;

- здійснювати управління конфліктами між членами команди;

- налагоджувати ефективні комунікації всередині команди та підтримувати зв’язки із зовнішнім середовищем.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11