Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економічна теорія *
Вступ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Кафедра Економічної теорії

Автор курсу

Бабич Михайло Степанович
кандидат економічних наук
доцент

Нікулін Володимир Васильович
cтарший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1223.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Сучасний період економічного розвитку України характеризується поступовим переходом народногосподарських структур до ринкових структур. Перехід народного господарства до ринку потребує налагодження якісно нової системи економічної освіти. Суть проблеми полягає в тому, що керівникам державних підприємств, підприємцям, домашнім господарствам необхідні знання, пов’язані з механізмом функціонування ринку, його інфраструктури, розуміння інвестиційної політики. Вони мають володіти здатністю вибору в умовах обмеженості ресурсів, вміти реально оцінювати закономірності співвідношення попиту та пропозиції, володіти навиками менеджменту та маркетингової політики. Людина не може байдуже ставитись до рівня національної економіки. Вона повинна знати, за яких умов і якими шляхами може успішно розвиватись суспільне виробництво, оскільки від цього залежить рівень життя населення.

Всі ці проблеми вивчає дисципліна „Економічної теорії”. Вона є методологічним фундаментом комплексу економічних наук: галузевих (економіка промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства); функціональних (фінанси, кредит, маркетинг); міжгалузевих (економічна географія, демографія, статистика, теорія управління і регулювання).

Ще однією особливістю курсу “Економічна теорія” є те, що в предмет курсу включено дослідження поведінки людей у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ. Ця особливість зближує курс з дисципліною “Економікс”, яка вже давно вивчається в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Мета: формування системи знань про економічні відносини та суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Завдання: вивчення загальних засад економічного життя суспільства; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначення принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції, ролі політекономії в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально-орієнтовну економічну систему.

Предмет: економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами, політичними, ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства.

Основний зміст дисципліни: Предмет і метод економічної теорії. .Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси. Економічну систему суспільства. Відносини власності. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція. Гроші і грошова система. Капітал і наймана праця. Підприємство і підприємництво. Витрати виробництва і прибуток. Ринкова економіка: суть, функції, умови формування. Класифікація ринків. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу. Підприємство в аграрній сфері. Форми суспільного продукту в процесі відитворення. Розподіл національного доходу. Нагромадження, споживання та заощадження. Домогосподарство. Відтворення робочої сили, зайнятість та їх регулювання.держава, її економічні функції. Циклічні коливання в економіці. Циклічність суспільного відтворення. Економічні кризи. Господарський механізм в системі регулювання суспільного виробництва. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи. Економічна система сучасного капіталізму. Соціалістична економічна система та її еволюція. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11