Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія світової цивілізації *
Вступ

Історія світової цивілізації

Кафедра Iсторії та країнознавства

Автор курсу

Чупира В.В.
кандидат педагогiчних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 437.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Історичний поступ людства пов'язується зі становленням та розвитком цивілізації. Сучасний рівень цивілізаційної інтеграції людства очевидний, проте не однозначний, оскільки він ускладнюється іншою очевидністю – наявністю внутрішньої розмаїтості людства, що прагне збереження власної самобутності. Співвідношення глобальної, світової та локальних цивілізацій на різних етапах людської історії і є предметом запропонованої Вашій увазі дисципліни "Історія світової цивілізації"

Метою вивчення дисципліни є з’ясування основ цивілізаційного підходу до вивчення історії людства та аналізу сучасних процесів, що характеризують як окремі країни так і міжнародні відносини, усвідомлення цивілізаційних зв’язків, які обумовлювали їх перебіг, сприяння усвідомленню студентами необхідності знань щодо особливостей та закономірностей цивілізаційного розвитку людства в минулому та сучасності.

В підсумку вивчення дистанційної дисципліни "Історія світової цивілізації":

Студенти повинні знати:

Основні поняття і категорії, що застосовуються в цивілізаційному підході до історії людства;

загальні відомості про цивілізацію як певну цілісність і одиницю структури людства в часі і просторі.

Студенти повинні вміти:

оперувати основними поняттями та категоріями історії та інших суспільних та природничих наук, що використовуються в цивілізаційному підході до історії людства;

застосовувати набуті знання і навички при підборі, аналізі та обробці інформації щодо різноманітних аспектів буття сучасного суспільства.

Програма курсу передбачає тісний міжпредметний зв'язок з історією України, культурологією, філософією, соціологією, політологією, релігієзнавством.

Успішне засвоєння курсу передбачає вивчення теоретичного матеріалу, понятійно-категоріального апарату, опрацювання навчально-методичної та додаткової літератури, здійснення самоконтролю за пропонованими тестовими завданнями та виконання практичного завдання за окремою темою дослідження у вигляді контрольної роботи за окремим планом.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни " Історія світової цивілізації"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11