Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Потенціал підприємств: формування і оцінювання *
Вступ

Потенцiал пiдприємств: формування i оцiнювання

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автор курсу

Гончар Ольга Іванівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 41.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

ВСТУП.

Робоча програма курсу “Потенціал підприємства: формування та оцінювання” призначена для викладання відповідної дисципліни студентам економічного факультету спеціальності 8.050107 “ Економіка підприємства” .

Глобалізація ринків, динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає переорієнтації зусиль управління підприємствами із забезпечення поточних результатів діяльності в площину забезпечення конкурентних переваг, формування яких є певним гарантом тривалого ефективного функціонування підприємства і залежить від якості реалізації його потенціалу. Зосередження на пошуку можливостей успішного довгострокового функціонування зумовлює необхідність вивчення механізму формування таких можливостей та здобуття практичних навичок їхньої оцінки, що визначає змістовну спрямованість даного курсу.

Студенти економічного напрямку підготовки вивчають ряд базових економічних та управлінських дисциплін, зокрема, такі дисципліни: “Економіка підприємства”, “Економіка праці та соціально – трудових відносин”, “Менеджмент організацій”, “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Інвестування”, та інші.

В умовах мінливості зовнішнього економічного середовища, невизначеності та ризику особливо гостро стоїть проблема адаптації підприємства до зовнішніх змін. При цьому, ефективно функціонувати, успішно розвиватись можуть лише ті підприємства, які мають чітко визначені довгострокові орієнтири на майбутнє та спрямовані на пошук довгострокових конкурентних переваг. Крім того, успіх підприємства визначається тим, на скільки вдало воно “вписується” у зовнішнє оточення та пристосовується до нього. З даною метою використовується система стратегічного управління підприємством.

В свою чергу одним із кінцевих результатів стратегічного управління виступає економічний потенціал підприємства, який забезпечує досягнення цілей організації, потенційні можливості розвитку на перспективу.

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. ЗВ`ЯЗОК З ІНШИМИ

УЧБОВИМИ КУРСАМИ.

В умовах нестабільності зовнішнього середовища функціонування підприємства, основні чинники успіху підприємства переміщуються із внутрішнього середовища у зовнішнє, однак, потенціал підприємства, саме його сильні та слабкі сторони, визначають успішність функціонування. При цьому потенціал підприємства слід розглядати не тільки як здатність виробляти цінності, але і як систему, яка забезпечує динамічний ріст такої здатності.

Даний курс заснований на нових підходах до теорії і практики щодо сутності та складу потенціалу підприємства, його структуризації та формування, методів та прийомів виявлення позитивних і негативних факторів формування та розвитку елементів потенціалу у конкурентному середовищі, оцінки його матеріальних та нематеріальних елементів. В ньому широко використовується світовий та вітчизняний досвід щодо названих напрямків дослідження.

1.1. Мета викладання дисципліни.

Основною метою викладання курсу “Потенціал підприємства: формування та оцінювання” є надання знань про закономірності, принципи та особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, формування економічного образу мислення майбутнього спеціаліста.

1.2. Завдання вивчення дисципліни.

До основних завдань, які ставляться перед студентами в процесі вивчення дисципліни слід віднести:

• вивчення новітніх підходів до процесів та методів формування та оцінювання потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентноздатності;

• набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати найбільш оптимальний методичний інструментарій щодо формування ефективного, зростаючого та конкурентноздатного потенціалу підприємства;

• проводити обґрунтовано та правильно оцінку вартості сукупного потенціалу підприємства (вартості бізнесу) та окремих його складових; проводити оцінку потенціалу підприємства для моніторингу його поточних можливостей.

Предметом вивчення виступають процеси і методи формування та оцінювання потенціалу підприємства.

Вивчення курсу “Потенціал підприємства: формування та оцінювання” дозволить студентам: набути глибоких теоретичних знань з питань вивчення закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства; виробити практичні навички щодо прийомів і процедур , які застосовуються в процесі оцінки вартості підприємства як основної характеристики його потенціалу; ознайомитися із методичним інструментарієм оцінки окремих складових потенціалу підприємства.

1.3. Зв`язок дисципліни з іншими учбовими курсами.

Для успішного вивчення дисципліни “Управління потенціалом підприємства” студенти повинні засвоїти матеріали таких дисциплін як : “Економіка підприємства”, “Економіка праці та соціально – трудових відносин”, “Менеджмент організацій”, “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Інвестування”, “Фінанси”, “Статистика”, “Планування” та інші.

Вивчаючи дисципліну, крім лекційного матеріалу, студенти повинні користуватись додатковою спеціальною літературою, рекомендованою програмою курсу, законами України, Постановами Верховної Ради та іншими урядовими інструктивними матеріалами.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11