Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія вчень про державу і право *
Вступ

Історія вчень про державу i право

Кафедра Історії

Автор курсу

Ю. С. Земський
кандидат історичних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 377.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс дисципліни «Iсторiя вчень про державу i право» спрямований на вивчення політико–правового досвіду минулих поколінь філософів, правників, політичних та громадських діячів щодо проблем державоустрою, політичної діяльності, стосунків між особою та державою тощо. Надбання державно-правової думки є важливою складовою духовної культури людства. Державно-правові ідеї минулого залишаються важливим підґрунтям для розуміння, в тому числі, нинішнього політичного життя, а окрім того, вони здійснюють істотний вплив на політичні і правові погляди сучасних державних діячів, на теоретичні пошуки науковців та практичну діяльність політиків нашого сьогодення.

Основні завдання вивчення дисципліни:

- сформувати у студентів системні знання історії виникнення найяскравіших взірців політичної та правової думки;

- надати вмінь аналізувати причини та обставини, які обумовлювали появу тієї чи іншої теорії, концепції, парадигми тощо;

- навчити пошуку об’єктивного змісту в оцінці певних вчень, розумінню їх ролі та впливовості на реальний історико–політичний перебіг подій в минулому та сучасності;

- виробити мотивацію до зацікавлення політичними процесами та подіями, як минулого так і сучасності, а також до формування у студента – молодої людини активної громадянської позиції та чітких патріотичних міркувань.

Предметом дослідження є теоретично обґрунтовані та концептуально сформульовані вчення мислителів різних епох про принципи влаштування досконалої системи устрою держави, про можливі системи правління, діяльність політичних інститутів та правничих систем.

За результатами вивчення курсу дисципліни, студент повинен :

знати основні етапи становлення та розвитку теоретичних знань людства про державу, право, політику й законодавство.

Осягнувши програму дисципліни, студент повинен

вміти самостійно аналізувати зміст державно-правових концепцій найрізноманітнішого спрямування, виявляти суть основоположних ідей та принципів політики, яку проводять різні держави, виходячи із надбаного власного історичного досвіду та мети утримання певного суспільно-політичного устрою, а також володіти і вільно послуговуватися термінами політичної лексики.

Для досягнення цих завдань навчальним планом передбачено поглиблений розгляд світоглядного змісту основних державно-правових ідей, застосовано плюралістичний методологічний підхід до їх вивчення, а також впроваджено проблемний метод освоєння тематики курсу із врахуванням потреб спеціалізованої орієнтації майбутніх фахівців.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Iсторiя вчень про державу i право»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11