Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Логістика *
Вступ

Логiстика

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Ковальчук Світлана Володимирівна
к.е.н.
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 51.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Формування ринкових відносин в Україні привело до розбудови ринкової інфраструктури, до якої належить і логістика.

В економічно розвинених країнах логістика давно стала практичним інструментом бізнесу, а інтегрований логістичний підхід, різні логістичні концепції, системи і технології активно застосовуються найвідомішими закордонними фірмами і корпораціями.

Актуальність вивчення цієї дисципліни обумовлена насамперед тими потенційними можливостями підвищення ефективності функціонування економічних систем, які несе в собі логістичний підхід до управління матеріальними та супутніми їм потоками.

„Логістика” є однією із спеціальних дисциплін у підготовці фахівців із спеціальностей: „Маркетинг”, „Менеджмент підприємницької діяльності”, „Менеджмент промислових підприємств” та „Управління персоналом і економіка праці”.

Метою даного курсу є надання знань про сутність, методи і правила логістики як інструмент ринкової економіки.

Завданням курсу „ Логістика” є розвиток у студентів творчого підходу до аналізу і вироблення рішень з управління матеріальними потоками в сфері виробництва і реалізації продукції, а також набуття ними вмінь оптимізації матеріальних потоків, скорочення витрат підприємств на переміщення виробничих ресурсів. Полягає в навчанні студентів практичному застосуванню отриманих знань у процесі проектування і реалізації матеріальних і супутніх їм процесів.

Предметом курсу є матеріальні та супутні їм потоки у сфері виробництва.

По завершенню вивчення курсу „Логістика” студент повинен знати: місце і роль логістики в системі організації виробництва і управління підприємством; наукові основи логістики; методологічний апарат; методи оптимізації управлінських рішень у логістичних процесах.

Студент повинен вміти: застосовувати методи управління, що забезпечують підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок раціональної організації матеріальних потоків; застосовувати управлінські рішення при проектуванні й організації матеріальних потоків; використовувати економічні методи і критерії при виборі й оптимізації логістичних задач.

Навчальна дисципліна „Логістика” базується на таких дисциплінах як „Маркетинг”, „Менеджмент”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, а також тісно переплітається з „Маркетинговою політикою розподілу”, „Оптово-посередницьким маркетингом”, „Інфраструктурою товарного ринку”.

Задача дисципліни – озброїти майбутнього фахівця з економіки знаннями в галузі організації матеріальних потоків і управління ними, сформувати в ньому потребу у використанні отриманих знань у науковій і практичній діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11