Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Міжнародний маркетинг *
Вступ

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автори курсу

Ковальчук Світлана Володимирівна
кандидат економічних наук
професор кафедри маркетингу

Гвоздецька Ірина Василівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 405.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Міжнародний маркетинг як наука і господарська практика являє собою продукт розвитку класичного маркетингу. І якщо останній пов'язаний з діяльністю фірми в межах держави, міжнародний (глобальний) маркетинг орієнтований на пошук шляхів найбільш повної реалізації потенціалу фірми завдяки розробці відповідного інструментарію та реалізації умов його використання за межами країни.

Відтак, міжнародний маркетинг – це сучасна теорія та інструментарій раціональної організації діяльності фірми у середовищі відкритої ринкової економіки, що знаходиться під впливом глобальних факторів виробництва і споживання. Більш спрощено міжнародний маркетинг можна трактувати як маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходиться організація. Вся робота з маркетингу, орієнтована на зарубіжні інтереси фірми, належить саме до його сфери. Безумовно, міжнародний маркетинг спирається на принципи національного маркетингу й має схожу з ним структуру, але, разом з тим, він специфічний, тому що має справу з зовнішньоторговельними й валютними операціями, іноземним і міжнародним законодавством.

Основними функціями міжнародного маркетингу є: аналіз причин, що спонукають національні компанії здійснювати міжнародний бізнес; дослідження факторів, які впливають на методи проникнення на зовнішні ринки; оцінка можливих стратегій виходу на зовнішні ринки; аналіз факторів, які впливають на вибір маркетингової стратегії в міжнародному бізнесі; оцінка можливого рівня стандартизації або адаптації стратегічних рішень до умов обраного ринку; аналіз особливих умов, які беруться до уваги при розробленні політики міжнародного маркетингу.

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями, необхідними для системного вивчення закономірностей формування та управління міжнародною торговельною політикою підприємства; підвищення загального рівня маркетингової управлінської культури; закріплення у випускників-бакалаврів умінь працювати з фаховою літературою.

Завданнями курсує:

1. Ознайомити студентів з методологічними основами міжнародного маркетингу.

2. Прищепити практичні навички управління діяльністю сучасної фірми на основі принципів міжнародного маркетингу.

3. Навчити студентів використовувати інструментарій міжнародного маркетингу в плануванні та управлінні товарним портфелем підприємства для роботи на зовнішніх ринках.

Предметом вивчення є процеси та методи міжнародного маркетингу в управлінні підприємством і його товарним портфелем на зовнішніх ринках.

Після виввчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність міжнародного маркетингу, його роль та значення для господарської діяльності фірми на ринку;

- основні рішення, які приймаються у сфері міжнародного маркетингу;

- класифікацію цілей діяльності організації на іноземних ринках та розуміти мотиви, якими керуються фірми при їх виході на міжнародну арену;

- форми обробки іноземних ринків, розуміти їх особливості і можливості застосування;

- особливості окремих складових зовнішнього середовища ринку – низки чинників економічного, політичного, соціально-культурного, природного, науково-технічного та фінансового характеру;

- основні підходи до формування комплексу маркетингу.

При успішному вивченні дисципліни студенти повинні вміти:

- демонструвати розуміння теоретичних основ формування міжнародної торгової політики і здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- використовувати навички та методики маркетингового інструментарію для управління комплексом комерційної та виробничої діяльності (організація міжнародних маркетингових досліджень, розробка і модифікація експортної продукції, промисловий дизайн, оцінка якості продукції та відповідності споживчим очікуванням, створення унікальної торговельної пропозиції і рекламного звернення, формування схем каналів товароруху продукції на зовнішні ринки, організація рекламної кампанії по просуванню продукції на регіональні, галузеві і світовий ринки);

- демонструвати вміння систематичного пошуку та обробки ситуаційних і статистичних даних;

- формалізувати процедури міжнародного маркетингу у вигляді бізнес-плану та міжнародного плану підприємства.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11