Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Етика ділового спілкування *
Вступ

Етика дiлового спiлкування

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економiчних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 414.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Спілкування займає багато часу в житті людей, але далеко не всі достатньою мірою володіють необхідними знаннями, павичками і вміннями культурного та ефективного спілкування. Дослідження показали, що керівник витрачає на комунікативні процеси близько 80 % свого робочого часу. Звідси випливає, що плідно працювати може лише той менеджер, який бере ефективну участь у комунікативних процесах і має високу культуру ділового спілкування.

Значне місце в культурі спілкування ділових людей займає етика ділового спілкування. Термін "етика" ввів ще Аристотель для понятійного визначення вчення про мораль. У сучасному розумінні етика виступає філософською наукою, об'єктом вивчення якої є мораль. Ще з стародавніх часів головним завданням етики було знаходження відповідей на два запитання: як потрібно поводитися і що слід вважати добром, а що — злом.

Мораль, у свою чергу, є формою суспільної свідомості, суспільним інститутом, що виконує функцію регулювання поведінки людини. У будь-якому суспільстві дії величезної кількості людей повинні бути узгоджені та спрямовані у сукупну масову діяльність, яка попри всю різноманітність повинна підкорятися певним загально-соціальним законам. Мораль будь-якого суспільства перш за все передбачає певний зміст поведінки, тобто визначення того, як потрібно поводитися.

Розгляд і аналіз цього складного і важливого для життя суспільства процесу нерозривно пов'язані з такими категоріями, як моральність, звичаї, етикет, культура поведінки, моральна норма, ділова етика.

Ділова етика — це кодекси поведінки, які забезпечують моральний характер відносин між людьми, які випливають з їхньої професійної діяльності. Виникнення і розвиток таких кодексів є одним з напрямків морального прогресу людства, оскільки вони відображають зростання цінності особистості та стверджують культуру міжособових відносин.

Ділова етика характеризується підвищеною особистою відповідальністю, додатковими нормами поведінки, причетністю до певної професії, обмеженістю сфери дії, почуттям гордості за належність до певної категорії фахівців тощо. Це виявляється в першу чергу в лікарській, юридичній, педагогічній, науковій, журналістській, військовій етиках.

У сучасних умовах особливого значення надасться етиці управлінця і підприємця. З відомих причин науково-практичні засади ділового спілкування економічно незалежних, рівноправних партнерів за радянських часів в Україні не розвивалися. Нині широко вивчаються зарубіжні методики та досвід, нагромаджується й узагальнюється власний досвід, визначається структура навчальних дисциплін, пов'язаних з цією сферою діяльності людей. Перебудова сучасного суспільства потребує необхідності формування як нової культури матеріального виробництва на ринкових засадах, так і нової етики ділового спілкування вільних і рівноправних економічних партнерів.

Етика і культура ділового спілкування у реальному житті формують ще один. новий феномен сучасності — імідж як образ певної людини, структури, організації, країни. Велике значення для сучасного управлінця і підприємця має розуміння психології іміджу, механізмів його створення, інструментаріїв іміджелогії. Іміджелогія виступає як нова галузь знань про принципи, структуру і систему діяльності зі створення як особистого, так і корпоративного (певної організації) іміджу.

Навчальний предмет "Етика ділового спілкування" розглядає і досліджує поняття етики і моралі та їх роль у формуванні культури поведінки; структуру та техніку ділового спілкування; методи забезпечення результативного спілкування, ділового етикету; форми ділового спілкування, організації проведення ділових переговорів, прийомів та презентацій; проблеми конфлікту та шляхи його подолання.

Враховуючи значну роль етики ділового спілкування у формуванні іміджу, у курсі розглядаються і аналізуються такі проблем іміджелогії, як імідж особистості і процес його створення, професійна етика та професійний імідж, корпоративний імідж та його створення.

Об'єктом вивчення курсу "Етика ділового спілкування" є сфера діяльності управлінців і підприємців, що забезпечує зв'язки підприємства з діловим середовищем, партнерами з бізнесу.

Мета вивчення дисципліни — навчити використовувати волю, мотиви, потреби партнера в інтересах своєї справи, підприємства, зростання їх конкурентоспроможності та позитивного іміджу. Крім того, курсом передбачається вивчення принципів поведінки, яка сприяє створенню доброзичливої атмосфери порозуміння і ефективності ділового вирішення проблем, та набуття вмінь та навичок ділового спілкування.

Завдання курсу- допомогти студентам:

> здобути знання про філософські, етичні, психологічні основи ділового спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності;

> навчатись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та інші індивідуальні особливості, що проявляються під час ділового спілкування.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді текстових документів. Він розбитий на теми і містить лекційний матеріал, питання для самоконтролю і контрольні завдання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11