Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи наукових досліджень *
Вступ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Васильєв Олександр Анатолійович
викладач

Атаманюк Еліна Анатоліївна
викладач

Зелена Марія Іванівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 422.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета викладання дисципліни "Основи наукових досліджень" - дати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень,. Адже, вирішення економічних і соціальних проблем розвитку суспільства покладається не лише на спеціалізовані наукові установи, а й на використання наукового потенціалу вищої школи, що передбачає поліпшення якості підготовки фахівців, виховання в них потреби наукового пошуку при розв’язанні професійних завдань у практичній діяльності. З цією метою у навчальні плани вищих навчальних закладів включено науково-дослідну роботу студентів (НДРС), виконання якої передбачається при глибокому вивченні курсу "Основи наукових досліджень".

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Основи наукових досліджень" має своїм завданням навчання студентів методології наукових досліджень економіки, які включають:

- основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретної проблеми;

- організацію інтелектуальної праці;

- визначення напрямів досліджень та їх ефективності у раціональному господарюванні;

- постановку експерименту;

- узагальнення результатів наукових досліджень у наукових звітах, методиках, наукових рекомендаціях.

Предметом курсу є методологія наукових досліджень і методика дослідження конкретних проблем народного господарства на основі загальнонаукових та емпіричних методичних прийомів певної науки, що дає змогу досліджувати економічні й соціальні процеси у їх спорідненості, відмінності та розвитку. Ці прийоми застосовуються у методиках комплексного системного дослідження продуктивних сили і виробничих відносин з метою їх постійного удосконалення, безперервного науково-технічного й соціально-економічного прогресу.

В результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» студент повинен:

знати: теорію наукових досліджень, зокрема критерії науковості знань, види наукових досліджень; організаційну структуру науки; особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів; загальну методологію наукової творчості; методи пошуку і обробки наукової інформації; загальні вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту курсових (дипломних) робіт

вміти: володіти методами і технологіями організації науково-дослідницької діяльності; користуватися бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; проводити теоретичні і експериментальні дослідження у сфері реклами і зв`язків з громадськістю; систематизовувати та впроваджувати результати наукових досліджень; здійснювати самостійну науково-дослідну роботу; переводити наукові знання у площину практичного використання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11