Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті *
Вступ

Моделi i методи прийняття рiшень в аналiзi i аудитi

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Хрущ Ніла Анатоліївна
доктор економічних наук
професор

Богатчик Людмила Анатоліївна
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 434.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Процеси прийняття обґрунтованих управлінських рішень є головною складовою забезпечення ефективності діяльності економічних суб’єктів усіх рівнів у економічній системі. Отже, будь-яка управлінська діяльність тісно пов’язана із процесами прийняття відповідних рішень.

Наукова обґрунтованість управлінських рішень вимагає комплексного врахування дії та взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів середовища, в якому ці рішення будуть реалізовані і їх всебічного аналізу, для виконання якого необхідно відповідний обсяг достовірної інформації. У ході аналізі внутрішнього середовища інформацією може слугувати система документації первинного бухгалтерського обліку, техніко-технологічні норми і відповідні фактичні розрахунки, у ході аналізу зовнішнього середовища – фінансова звітність підприємств та інші інформаційні дані, що одержані внаслідок проведення анкетування, експертних оцінок і т.п..

Для діагностування обґрунтованості прийняття управлінських рішень застосовується математичний апарат різної ступені складності: від елементарної (в моделях звичайних економічних розрахунків: при обґрунтуванні потреб в ресурсах, балансових розрахунках і т.д.) до вищої математики (в моделях прогнозування економічного розвитку підприємства за умов невизначеності і т.д.).

Предметом дисципліни «Моделі та методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті» є теорія та методологія прийняття управлінських рішень. Даний курс формує аналітичне мислення майбутнього фахівця обліково-економічного напряму, на конкретних прикладах (економічних ситуаціях) демонструє застосування методичних прийомів аналізу та моделювання і ефективність використання комп’ютерних технологій в аналітичній роботі.

Мета вивчення дисципліни «Моделі та методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті» - оволодіти теоретичними основами та методичними прийомами теорії прийняття рішень за даними аудиту та аналізу господарських суб’єктів, можливості вибору альтернативного оптимального для даної ситуації варіанту, а також одержати практичні навички з питань підготовки проектів управлінських рішень за даними бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Головні завдання дисципліни:

- оволодіння студентами термінології прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті;

- вивчення теорії та методології прийняття управлінських рішень;

- засвоєння методики побудови окремих моделей прийняття управлінських рішень, зокрема моделей прийняття управлінських рішень для розв'язання проблем беззбиткового виробництва, інвестиційної діяльності, управління матеріальними запасами, фінансового управління, прийняття стратегічних управлінських рішень та прогнозування розвитку підприємства;

- набуття практичних навичок використання окремих методів прийняття управлінських рішень для вирішення конкретних завдань (ситуацій);

- використання сучасних інформаційних технологій і систем для розробки моделей та реалізації методів прийняття управлінських рішень.

При викладанні предмету дисципліни передбачається використання матеріалів практичної діяльності підприємств, організацій і установ міст та областей, а також знання студентів із спеціальних дисциплін.

Курс «Моделі та методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті» є професійно-орієнтованою дисципліною. Враховуючи професійну орієнтацію дисципліни, навчання має теоретико-прикладний характер, основу якого складають формування відповідної системи знань теорії прийняття рішень та відпрацювання на підставі використання останніх конкретних господарських ситуацій, що виникають в діяльності підприємств.

Методика і особливості викладання даного курсу засновані на принципах оптимального використання можливостей слухачів до самостійного вивчення програмного матеріалу та заохоченні їх ініціативності в ході проведення занять, відповідності прикладів, ситуацій загальнодержавним вимогам, що пред'являються до обліку в реальних умовах господарювання.

Після опанування курсу «Моделі та методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті» студенти

повинні знати:

- загальні підходи до прийняття управлінських рішень;

- вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень;

- методологічні основи підготовки управлінських рішень;

- моделі прийняття управлінських рішень;

- моделі розв'язання проблем беззбиткової діяльності;

- методи і моделі аналізу фінансових інвестицій;

- моделі управління матеріальними запасами;

повинні вміти:

- застосовувати програмно-цільовий підхід до прийняття управлінських рішень;

- розробляти моделі та алгоритми розв’язання економічних ситуацій (задач);

- проводити аналіз варіантів проектів управлінських рішень;

- проводити експертну діагностику діяльності підприємства.

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

- стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання контрольної роботи та проходження тестування;

- приклади розв’язання завдань;

- питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно и рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Матеріал курсу може бути використаний при вивченні фахових дисциплін економічного спрямування, у курсовому проектуванні та при виконанні розрахункової частини дипломного проектування.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11