Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціальне страхування *
Вступ

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Доценко Інна Олексіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1207.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Система соціального страхування є важливим і необхідним елементом соціально-економічних відносин сучасної України. Вона становить собою механізм реалізації соціальної політики держави і дозволяє справедливо і ефективно акумулювати та цілеспрямовано розподіляти фінансові ресурси, забезпечувати допомогу працівникам, а також членам їхніх сімей у випадку настання відповідних соціальних ризиків.

Соціальне страхування не є універсальним механізмом соціального захисту, оскільки залежить від стану економіки, ринку праці, демографічних умов розвитку суспільства. Тому для вдосконалення вказаної системи і для втілення її основних функцій потрібен комплекс економічних, організаційних і правових умов. Не менш важлива роль належить підготовці спеціалістів і роз’яснювальній роботі серед населення, направленим на формування культури соціального страхування.

Дисципліна «Соціальне страхування» посідає важливе місце серед навчальних предметів, які формують фахівця фінансового профілю. Потреба у кваліфікованих фахівцях у сфері соціального страхування є очевидною як на макро, так і на макрорівні. Саме тому «Соціальне страхування» віднесено до циклу вибіркових дисциплін та орієнтоване на засвоєння слухачами бакалаврських програм сучасної державної системи соціального захисту населення, на підставі нових концепцій та програм Уряду.

Дисципліна «Соціальне страхування» тісно пов’язана з іншими дисциплінами бакалаврського рівня: «Страхування», «Страхові послуги», «Фінанси», «Фінанси підприємств».

Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знань, необхідних для розуміння механізму організації та фінансового забезпечення соціального страхування.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

– з’ясувати об’єктивну необхідність, сутності та ролі соціального страхування;

– опанувати особливості соціального страхування;

– засвоїти умови страхування на випадок втрати працездатності та безробіття, медичного та пенсійного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

– набути знань з управління діяльністю фондів соціального страхування;

– засвоїти організаційну структуру соціального страхування та особливості глобалізаційних проявів в ній;

– знати необхідність, значення та методи державного регулювання соціального страхування;

– навчитися правильно застосовувати методичний інструментарій розрахунку матеріального забезпечення;

– уміти грамотно співпрацювати зі спеціалістами інститутів інфраструктури соціального сектору;

– орієнтуватися в особливостях соціального страхування країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

Навички та уміння, якими має володіти студент

внаслідок вивчення дисципліни

У процесі вивчення дисципліни «Соціальне страхування» у студентів формуються наступні компетентності:

– знання особливостей і тенденцій розвитку загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– вміння проводити дослідження сучасних тенденцій розвитку соціального страхування;

– критично мислити та генерувати креативні ідеї, вирішувати важливі соціальні проблеми на інноваційній основі;

– обізнаність і поважне ставлення до особливостей функціонування соціального страхування в культурі різних народів;

– здатність до навчання та самоосвіти з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– формування дослідницьких навичок та умінь у сфері соціального страхування;

– уміння креативного вироблення ідей соціального страхування;

– формування навичок критичного мислення з питань соціального страхування;

– здатність працювати самостійно;

– ініціативність, бажання досягти успіху на основі високої якості роботи;

– навички планування навчальної та дослідницької роботи;

– навички міжособистісних комунікацій;

– формування навичок командної роботи;

– позитивне ставлення і трудова етика;

– здатність до критики і самокритики.

В результаті вивчення дисципліни «Соціальне страхування» студенти повинні знати:

– категоріальний та понятійний апарат дисципліни «соціальне страхування»;

– економічну природу соціального страхування, його функції та принципи;

– права та обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового соціального страхування;

– систему формування та використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування;

– види матеріального забезпечення та соціальних послуг;

– визначати страховий стаж, страхові внески;

– проводити розрахунки матеріального забезпечення;

– розбіжності та спільні риси соціального і комерційного страхування;

– сутність соціального ризику та його класифікацію;

– особливості розвитку соціального страхування;

– передумови (ознаки) соціального страхування за еволюційними етапами розвитку;

– організаційну структуру соціального страхування та його функції;

– особливості діяльності соціальних фондів;

– характерні риси суб’єктів соціального страхування;

– методи державного регулювання соціального страхування;

– особливості правового забезпечення соціального страхування в Україні;

– особливості проведення соціального страхування на випадок безробіття, тимчасової, постійної втрати працездатності, медичного страхування, пенсійного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

– тенденції розвитку соціального страхування в світі та його вплив на розвиток соціального страхування в Україні;

– вміти використовувати набуті знання з даної дисципліни.

а також уміти:

– орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;

– аналізувати сучасний стан соціального захисту населення;

– розраховувати матеріальне забезпечення за видами страхування;

– узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та іноземного загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– визначати тенденції розвитку соціального страхування в Україні;

– формувати цілісне бачення організаційної структури соціального страхування;

– орієнтуватися в особливостях діяльності соціальних фондів;

– визначати основні умови соціального страхування на випадок безробіття, у старості, з тимчасової чи постійної втрати працездатності, медичного страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

– визначати тенденції розвитку зарубіжного досвіду соціального страхування та особливості його впливу на соціальне страхування в Україні;

– узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та світового соціального страхування;

– використовувати знання зі соціального страхування для особистого захисту від соціальних ризиків;

– використовувати знання зі соціального страхування для вирішення професійних завдань.

Набуття знань з дисципліни «Соціальне страхування» є обов’язковим для здобуття освіти бакалаврського рівня для студентів, що навчаються за спеціальністю «фінанси і кредит».

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11