Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Актуарні розрахунки *
Вступ

Актуарнi розрахунки

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Горбатюк К.В.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 68.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Будь-який вид страхування вимагає здійснення розрахунків страхових тарифів та страхових премій, в ході яких визначаються витрати на здійснення страхування відповідного об’єкта. Такі розрахунки в практиці страхування називаються актуарними, коли за допомогою них визначається собівартість та вартість страхової послуги, які надає страховик страхувальнику.

Актуарні розрахунки представляють собою систему математичних та статистичних закономірностей у страхуванні, які визначають взаємовідносини між сторонами страхового процесу. Відомо, що широке застосування математичних методів у страховій справі стало однією з причин матеріального успіху цієї галузі в країнах із розвиненою ринковою економікою.

Тому дисципліна «Актуарні розрахунки» є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації та займає провідне місце у підготовці спеціалістів за спеціалізацією «Економічна кібернетика» спеціальності «Економіка».

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Актуарні розрахунки» ставить за мету:

* сформувати у майбутніх спеціалістів теоретичні знання з актуарних розрахунків, що є одним з найважливіших розділів страхування, яке спрямоване на захист майнових інтересів юридичних та фізичних осіб;

* надати студентам практичні навики, пов’язані з визначенням вартості страхового продукту;

* надати студентам теоретичні основи та методи розрахунків, що супроводжують страхові операції.

* надати студентам практичні навики з розв'язування задач з використанням математичного та статистичного апарату для розрахунків та аналізу страхових тарифів;

* надати студентам практичні навики з визначення страхових тарифів для кожного різновиду страхових продуктів, перевірки розмірів утворених страхових резервів відповідно до величин страхових зобов’язань, обґрунтування величини деяких інших страхових показників – франшизи, тарифів, обсягів відповідальності на власному утриманні при перестрахувальних операціях;

* надати студентам практичні навики з обчислювання математичної ймовірності настання страхового випадку, визначення частоти й обсягу шкоди (збитку) як в окремих ризикових групах, так і в цілому за страховою сукупністю;

* надати студентам практичні навики з математичного обґрунтовування необхідних витрат на організацію процесу страхування, необхідних резервних фондів страховика і джерела їх формування.

* ознайомити студентів з перспективами розвитку актуарних розрахунків в умовах оновлюючих процесів економіки держави;

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Актуарні розрахунки»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11