Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Електронна комерція *
Вступ

«Електронна комерція»

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Проскурович О.В.
кандидат економічних наук
доцент

Вальков Олександр Броніславович
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1209.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Дисципліна «Електронна комерція» передбачена навчальним планом для студентів галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» та є профілюючою для освітньої програми «Економічна кібернетика».

Електронна комерція є основним різновидом бізнес-активності за допомогою якого відбувається ефективне ведення бізнесу. Вона дозволяє компаніям гнучкіше й ефективніше виконувати внутрішні операції та водночас тісніше взаємодіяти зі своїми контрагентами. Електронна комерція надає можливості швидше реагувати на запити замовників та обирати постачальників у будь-який момент часу та незалежно від їхнього місце-розташування. Окрім цього значно знижуються витрати, які пов’язані з обміном інформацією за рахунок більш дешевих засобів комунікації. Ці та інші аспекти електронної комерції надають значну перевагу їй над іншими видами бізнесу.

Темпи розвитку електронної комерції, яку розглядають як світове, так і регіональне економічне явище, вимагають відповідної підготовки фахівців, що володіють спеціальними знаннями з електронної комерції та практичними навичками роботи в Інтернет-середовищі. Електронна комерція є важливою сферою бізнесу та науки, що потребує відповідного дослідницького та методичного відпрацювання та викладання її як самостійної бізнес-дисципліни.

Дисципліна «Електронна комерція» є однією з обов’язкових дисциплін, яка пов’язана з засвоєнням сутності, особливості й місцю електронної комерції в інформаційному секторі економіки, а також її загальних та відмінних рис від електронного бізнесу. Значна увага приділяється класифікації моделей, розкриттю форм електронної комерції та механізмів її підтримки: законодавчій базі, електронним маркетингу та рекламі, платежам і комерційній взаємодії в Internet.

Електронна комерція як навчальна дисципліна є невід'ємною складовою сучасної бізнес-освіти. Місце її на перетині традиційних бізнес-дисциплін та інформаційних предметів.

Отже, мета дисципліни – вивчення теоретичних і практичних засад електронної комерції, типів електронних платежів, методів захисту інформації; набуття вмінь оцінювати стан електронної торгівлі для створення стратегічних конкурентних переваг для організації.

Предметом вивчення курсу є організація бізнесу в Інтернеті.

Вивчення Е-комерції сприятиме формуванню в майбутніх фахівців економічного профілю цілісної системи знань про електронну комерцію як складову електронного бізнесу, здобуттю практичних навичок із здійснення ділових операцій електронними засобами глобальної комп'ютерної мережі Internet. Цього можливо досягти за рахунок опанування (основні завдання курсу):

— основних напрямів розвитку електронної комерції і способів її ведення;

— механізмів підтримки як електронної комерції, так і електронного бізнесу загалом: особливостями систем платежів для Е-комерції, правових аспектів комерції в Internet специфіки реклами і маркетингу в глобальній мережі;

— проблем безпеки і захисту інформації під час здійснення ділових операцій через Internet;

— практичних аспектів роботи вітчизняних систем електронної комерції і перспектив їх розвитку.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат; уміти аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі електронної комерції; обґрунтовувати прогностичні оцінки; здійснювати закупівлі в Іntеrnеt з використанням різнотипних електронних платіжних систем; обирати й застосувати найбільш зручні способи розрахунків в електронних крамницях; надавати економічну інтерпретацію ефективності застосування електронного бізнесу; застосовувати на практиці необхідні умови використання можливостей Internet для корпоративного бізнесу; враховувати можливості і принципи функціонування віртуальних крамниць; вибирати найкращі варіанти застосування систем безпеки, які використовуються при розрахунках через глобальну мережу; здійснювати економічну інтерпретацію результатів функціонування віртуальних підприємств і віртуальних продуктів; використовувати прикладні програми і ЕОМ в процесі організації віртуального бізнесу.

Засвоївши цей курс, студенти здобудуть теоретичну підготовку та практичні навики з питань організації інформаційного бізнесу у практиці господарювання вітчизняних підприємств; зможуть працювати у режимі реального часу, моделюючи реальні економічні ситуації для ведення електронної комерції, набудуть реальних знань та навичок аналізу мережевої економіки і володіння практичними навичками роботи в Internet - секторі.

Зазначений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Електронна комерція»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11