Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Комп`ютерна обробка економічної інформації *
Вступ

Комп`ютерна обробка економiчної iнформацiї

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова В.В.
канд.екон.наук
доцент

Михальчик С.О.
канд.екон.наук
доцент

Лісовський І.В.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 76.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Процес навчання висококваліфікованих спеціалістів з економіки обов’язково повинен включати формування знань та навичок проведення обробки економічної інформації, проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства із застосуванням сучасних програмних продуктів і обчислювальної техніки, які б сприяли в цілому підготовці фахівців з синтезованими знаннями та вміннями, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

Предметом даної дисципліни є виробнича і фінансово-господарська діяльність підприємств.

Мета вивчення дисципліни – сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань та навичок з основ проведення аналізу діяльності підприємства із застосуванням комп’ютерних технологій.

Головні завдання дисципліни:

* усвідомлення особливостей комп‘ютерної обробки економічної інформації;

* оволодіння навичками методики комп‘ютерної обробки економічної інформації;

* засвоєння сучасних інструментів обробки інформації на ЕОМ;

* засвоєння принципів розробки власних прикладних програм для проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства.

Засвоєння курсу даної дисципліни здійснюється за допомогою створення студентами конкретних прикладних програм для проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

* особливості комп‘ютерної обробки економічної інформації;

* методику комп‘ютерної обробки економічної інформації;

* сучасні інструменти обробки інформації на ЕОМ;

* принципи розробки власних прикладних програм для проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства;

* основи об‘єктно-орієнтованого програмування;

* сучасні вимоги до створення аналітичних і управлінських документів.

Окрім того, студент повинен оволодіти:

* сучасними інструментами комп’ютерної обробки інформації;

* навиками розробки власних прикладних програм для проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства;

* технологією виконання комп’ютерного аналізу даних.

Навчальна дисципліна базується на дисциплінах “Інформатика і комп‘ютерна техніка техніка”, “Теорія імовірності і математична статистика”, “Економетрія”, “Статистика”, “Моделі і методи прогнозування”, “Інформаційні системи і технології підприємства”, “Економічний аналіз” і вивчається після них.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11