Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Облік в галузях економіки *
Вступ

Облiк в галузях економiки

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Литвинчук Тамара Василівна,
ст. викладач

Рибчинська Людмила Анатоліївна,
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 475.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ І ПРИЗНАЧЕННЯ

ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

Ефективність функціонування сучасних підприємств значною мірою залежить від управлінської діяльності, яка забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність та місце на вітчизняному та світовому ринках. Це вимагає внесення змін у систему бухгалтерського обліку й звітності як необхідної умови одержання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, вибору надійних господарських партнерів і попередження підвищення ризику у фінансовій діяльності. Завдання обліку полягає в тому, щоб забезпечити дійовий контроль за ефективністю виробництва, збереженням і використанням матеріальних ресурсів, розподілом і споживанням матеріальних благ залежно від кінцевих результатів роботи підприємств.

Розгляд актуальних питань з курсу "Облік в галузях економіки" дозволить підняти рівень знань студентів, вивчити методику організації аналітичного та синтетичного обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та господарських процесів у різних галузях економіки. Розвиток зв’язків однієї галузі виробництва з іншими призводить до ряду взаємозв’язків промислових підприємств з сільськогосподарськими підприємствами, будівельними та торговельними організаціями. Тому необхідно знати галузеві особливості побудови обліку в тій чи іншій галузі економіки, основні нормативні акти, що регулюють порядок ведення обліку щодо відповідного процесу.

Курс "Облік в галузях економіки" займає важливе місце, оскільки він є продовженням однієї з профілюючих дисциплін. Під час вивчення курсу студенти повинні одержати необхідні теоретичні знання і придбати практичні вміння та навички, а також вивчити зміст основних положень щодо ведення бухгалтерського обліку у сільському господарстві, будівництві та торгівлі, обґрунтувати їх подальший розвиток в сучасних економічних і організаційно-технічних умовах розвитку агропромислового комплексу, будівельного комплексу країни та торговельної діяльності.

Після вивчення курсу студенти повинні:

- знати нормативні і правові акти стосовно організації обліку на підприємствах різних галузей економіки при різних формах власності;

- оволодіти особливостями ведення бухгалтерського обліку в торговельних, будівельних організаціях, сільськогосподарських господарствах;

- опанувати облік витрат, доходів та фінансових результатів;

- знати особливості складання бухгалтерської, статистичної та податкової звітності в галузях економічної діяльності.

Після опанування курсу студенти повинні вміти:

- організовувати ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економіки;

- вести документування господарських операцій;

- визначати фінансовий результат діяльності підприємства;

- сприяти підвищенню ефективності виробництва;

- складати бухгалтерську, податкову та статистичну звітність.

Кожен, хто вивчає даний курс, повинен вміти представити облік як механізм управління підприємницькою діяльністю суб'єкта господарювання, що орієнтується на отриманні прибутку; дати обґрунтування на прикладі конкретного підприємства суті та необхідності обліку для управління підприємством. Слід уміти аргументувати обов'язковість виконання функцій обліком та своєчасно виявляти порушення і недоліки в діяльності структурних підрозділів, опрацьовувати оптимальні рішення щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності підприємства, використання його принципів при побудові системи внутрішнього обліку і контролю.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, індивідуальні завдання і контрольні запитання. Перед початком вивчення окремих тем даного курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11