Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Українське державотворення *
Вступ

Українське державотворення

Автор курсу

В. І. Яременко
кандидат історичних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1078.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Вивчення даної дисципліни в рамках експерименту за Болонською системою передбачає роботу за кредитно-трансферною системою (КТС). В ході роботи студенти вивчають основні тенденції розвитку державотворення в Україні в його закономірних проявах і сукупності основних складових. Логічно продовжуючи навчальну програму з історії України за середню школу, курс не дублює і не повторює її. Зміст дисципліни складають основні, визначальні державотворчі процеси, що відбувалися на території України, їх науковий аналіз у напрямку вивчення передусім так званих уроків давнього і недавнього минулого.

Курс побудований таким чином, щоб використовувати хронологічно-проблемний принцип подачі матеріалу, з акцентуванням на найголовніших подіях з історії формування державності передусім українців. Для цього передбачено два навчальних модулі, які включають лекції, семінари, самостійну роботу студентів і контроль знань студентів по кожному модулю та підсумковий контроль.

Дана дисципліна є загальноосвітньою, гуманітарною, читається для студентів багатьох спеціальностей.

Для її засвоєння необхідні знання з гуманітарних предметів за середню школу, особливо з історії України та всесвітньої історії. В свою чергу, засвоєння курсу дозволяє перейти до вивчення інших гуманітарних дисциплін та спецкурсів у вищій школі або сприяє їх кращому розумінню: "Культурології", “Української та зарубіжної культури”, “Історії дипломатії”, “Політології”, “Країнознавства” тощо. Відповідно при читанні курсу враховуються міжпредметні зв’язки та координуються зусилля викладачів, які обслуговують ту чи іншу дисципліну.

В ході вивчення дисципліни здійснюються різні форми контролю: поточний, рубіжний, підсумковий, іспит.

Метою є оглядове вивчення історії українського державотворення, з’ясування його уроків, можливого використання набутого досвіду, долання відповідних стереотипів, міфологем та ідеологем.

Завдання:

* познайомити студентів зі змістом засадничих понять і термінів, які стосуються українського державотворення;

* дати певний обсяг знань, які стосуються особливостей українського державотворення;

* допомогти краще пізнати певні державницькі традиції українського народу з метою культивування та збагачення кращих із них в сучасних умовах;

* сприяти тому, щоб студенти через пізнання політичного устрою своєї країни і народу краще сприймали та розуміли й інші народи, і на цьому грунті тяжіли до самовдосконалення;

* сприяти виробленню мотивацій до об’єднавчих та тверезих суджень про Україну та пошуку найоптимальніших шляхів її державницького становлення й розвитку;

* зорієнтувати студентів на вміле використання державотворчих аспектів в майбутній фаховій діяльності.

Предметом курсу «Українське державотворення» є державотворчі процеси на території України, і передусім ті, які стосуються українців з часу їхнього формування як політичної спільноти.

Після вивчення дисципліни „Історія України” студент повинен:

знати:

- Основні поняття: «нація», «держава», «етногенез», «націогенез», «соціогенез», «етатизм», «державність», «державотворення», «національна держава», «розбудова держави» тощо;

- Зародження державності на території України взагалі й української зокрема;

- Основні риси руської (протоукраїнської) державності та особливості перебування українських земель в складі ВкЛ і Речі Посполитої в аспекті перспектив появи української державності;

- Особливості козацької державності та її історична доля;

- Зародження і розвиток державницької ідеї в період перебування України в складі Російської та Австрійської імперій;

- Перебіг і уроки українського державотворення в постімперський період;

- Обставини появи сучасної держави «Україна» і віхи її становлення;

- Основні проблеми, труднощі української державності і шляхи їх подолання на сучасному етапі її розвитку

вміти:

- Відрізняти українське державотворення від загальних державницьких процесів та території України;

- Помічати недоліки сучасної держави України в аспекті врахування історичних прорахунків та уроків;

- Спростовувати існуючі й поширювані ідеологеми стосовно неспроможності українського державотворення як такого, функціонування держави України;

- Розрізняти внутрішні і зовнішні чинники в формуванні української державності, їх впливи і співвідношення;

- помічати й аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між подіями і фактами українського державотворчого процесу, формулювати тенденції його розвитку;

- використовувати знання із курсу для зміцнення нової України;

- висловлювати власні судження і виробляти особистісне ставлення до проблем українського державотворення з відповідною аргументацією.

Місце дисципліни: Для її засвоєння необхідні знання з гуманітарних предметів за середню школу, особливо з історії України та всесвітньої історії. Передує таким дисциплінам як «Політологія», «Історія дипломатії", Філософія", "Культурологія", «Історія української культури», допомагає їх кращому засвоєнню.

Методи навчання: словесні та наочні в поєднанні (за наявності комп’ютерного забезпечення) з інформаційними технологіями.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11