Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Культура професійного мовлення та спілкування *
Вступ

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ

Кафедра Української філології

Автор курсу

Торчинський Михайло Миколайович
доктор філологічних наук
професор
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1114.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Навчальна дисципліна присвячена вивченню української мови, з’ясуванню її місця в суспільному житті, формуванню культури професійного мовлення людини.

Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з основами культури мовлення, виявити специфіку функціонування усної і писемної форм ділової мови відповідно до фаху, виробити у них навички оформлення сучасних ділових паперів та наукових робіт, працювати над розвитком майстерності публічного мовлення.

Завдання дисципліни: дати студентам наукове обґрунтування поняття культури мови професійного спілкування, що охоплює усі мовні рівні, виробити навички правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування; навчити їх створювати й оформляти різноманітні види сучасних ділових паперів; удосконалити комунікативні уміння студентів, долучити їх до практики ораторського мистецтва.

Після вивчення дисципліни «Культура професійного мовлення та спілкування» студент має досягти таких результатів навчання:

знати: загальні відомості про походження, розвиток та функціонування української мови; моделі усного ділового і приватного спілкування; основні стильові різновиди української мови; норми сучасної української літературної мови; лексичні, фразеологічні та граматичні засоби мови в різностильових текстах; вимоги до усного мовлення і складники мовного етикету; шляхи формування мовної компетенції майбутнього науковця;

вміти: застосовувати норми сучасної української літературної мови у практиці мовленнєвої діяльності; використовувати лексичні і граматичні засоби стилістики в різних стилях мовлення; дотримуватися норм культури усного і писемного мовлення; доцільно використовувати терміни і професіоналізми; відтворювати і створювати тексти залежно від комунікативної мети; - володіти інформацією про рівень розвитку сучасної української літературної мови, про науковий стиль як важливу форму втілення наукової інформації; дотримуватися основних вимог при оформленні результатів наукових студій; використовувати моделі (фрази усного спілкування: прохання, подяка, відмова, співчуття) і фрази телефонної службової розмови тощо; дотримуватися правил ділової етики на вербальному та невербальному рівня.

Дистанційний курс «Культура професійного мовлення та спілкування» складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11