Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація підприємницької діяльності *
Вступ

Органiзацiя пiдприємницької дiяльностi

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автори курсу

Сокирник Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

Степанюк Наталія Степанівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 530.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Підприємництво є однією з головних складових ринкової системи господарювання. На нього покладено розв’язання таких важливих економічних і соціальних завдань, як насичення національного ринку різноманітними благами, розв’язання проблеми зайнятості населення та сприяння становленню середнього класу, розвиток конкуренції, формування господарської культури тощо. У зв’язку з цим вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є необхідною умовою підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

Метою вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є формування системи базових знань із організації, функціонування та правового регулювання підприємницької діяльності, а відтак формування підприємницького мислення. Курс спрямовано на ознайомлення з історичними передумовами виникнення підприємництва та з його розвитком в Україні, з поглядами на підприємництво провідних українських і зарубіжних вчених-економістів, на оволодіння теоретичними навичками з організації та управління власною справою, на вміння використовувати інструментарій менеджменту у підприємницькій діяльності.

Навчальна дисципліна є нормативною для підготовки спеціалістів спеціальності 073«Менеджмент » галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціалізації «Менеджмент організацій», «Менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» і вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит.

Метою методичних вказівок є забезпечення студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення курсу «Організація підприємницької діяльності» .

Предметом дисципліни є вивчення та дослідження закономірностей організації та розвитку підприємницької діяльності, законів та принципів функціонування підприємств, ролі підприємництва у розвитку економічно-соціального, науково-технічного та інноваційного розвитку країни .

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11