Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент якості *
Вступ

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автори курсу

Капінос Геннадій Іванович
кандидат економічних наук
доцент

Грабовська Ірина Василівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 541.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Актуальність вивчення дисципліни "Менеджмент якості" диктується потребами ринкових умов господарювання, при яких успішна діяльність підприємств базується на конкурентоспроможності продукції, яка випускається. Основу конкурентоспроможності продукції та послуг становить їх якість, стабільність якої досягається шляхом впровадження на підприємствах та в організаціях систем управління якістю та підтверджується сертифікацією продукції й систем якості.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Менеджмент якості" ставить за мету засвоєння в комплексі теоретичних основ та практичних рекомендацій з організації управління якістю продукції на підприємствах та в організаціях. Робота по забезпеченню якості продукції та послуг має бути організована у постійно діючу систему управління якістю, яка відповідає рекомендаціям міжнародних стандартів з якості.

Предметом вивчення дисципліни "Менеджмент якості" є процеси організації управління якістю в операційних системах підприємств.

Основні завдання дисципліни "Менеджмент якості" такі:

* засвоєння теоретичних основ управління та забезпечення якості продукції та послуг;

* здобуття знань і набуття практичних навичок щодо організації роботи із забезпечення якості продукції шляхом розробки та впровадження систем управління якістю у відповідності до рекомендацій міжнародних стандартів з якості ISO;

* ознайомлення з сучасною практикою відносин постачальників та замовників у галузі якості й основними нормативними документами з правових питань щодо управління якістю;

* здобуття практичних навичок щодо забезпечення ефективного функціонування та вдосконалення систем менеджменту якості на підприємствах та в організаціях.

Менеджмент якості продукції витупає одним з аспектів управління діяльністю підприємства або організацією цілому й тому примикає до вивчення менеджменту, як окремої дисципліни. Поскільки завдання забезпечення якості продукції та послуг вирішуються на всіх етапах виробничого процесу на підприємстві, то управління якістю пов’язано з інженерно-технологічними дисциплінами.

Наприкінці вивчення дисципліни "Менеджмент якості" майбутньому фахівцю необхідно знати таке:

* теоретичні основи та сучасну практику управління й забезпечення якості продукції на підприємствах та в організаціях;

* основні положення Державної системи стандартизації України;

* методи оцінки якості продукції на підприємствах та в організаціях, вітчизняні й міжнародні стандарти з якості;

* основні метрологічні правила та вимоги до продукції;

* нормативно-технічну документацію з менеджменту якості й сертифікації продукції та послуг.

Фахівцю необхідно вміти виявляти чинники поліпшення якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності; вміти розробляти і впроваджувати системи якості та підтримувати їх дієздатність; проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000; користуватися всіма видами нормативно-технічної документації, дотримуватися її вимог в своїй практичній діяльності.

Фахівець має бути здатним: розробити та впровадити систему управління якістю на підприємстві або в організації, забезпечити ефективне її функціонування на основі застосування міжнародних стандартів з якості.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11