Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економічне обгрунтування управлінських рішень *
Вступ

Економічне обгрунтування управлінських рішень

Кафедра Економіки і менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Гой Iрина Володимирiвна
кандидат економічних наук
доцент

Смелянська Тетяна Павлiвна
старший викладач

Бабій І.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 544.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В умовах економічної нестабільності, яка характерна для ринкового середовища, постійно виникає потреба у швидкому прийнятті науково обґрунтованих рішень щодо підвищення результативної діяльності суб'єктів господарювання. У даному контексті вагомим чинником формування базису таких рішень є серйозна фахова підготовка менеджерів підприємств з урахуванням сучасної практики господарювання.

Предмет дисципліни: наукові концепції, відповідні підходи та інструментарій щодо розробки та прийняття раціональних управлінських рішень.

Обґрунтування управлінських рішень - підкріплення переконливими доказами відповідності передбачуваного рішення заданим критеріям та реальним обмеженням. В умовах динамічного середовища прийняття господарських рішень має відбуватися за умови попередньої оцінки можливої ситуації та вибору найкращого альтернативного варіанту. Теоретично існує чотири типи ситуацій, у яких необхідно проводити аналіз і приймати управлінські рішення: в умовах визначеності, ризику, невизначеності та конфлікту. Більшість господарських рішень приймається в умовах ризику, що зумовлено рядом чинників - - відсутністю повної та достовірної інформації, наявністю протиборчих тенденцій на ринку, елементів випадковості тощо. Тому проблема оцінки й врахування ризику набуває самостійного теоретичного та прикладного значення як важлива складова теорії і практики обґрунтування господарських рішень.

Мета вивчення дисципліни — ознайомити студентів із техноло­гією прийняття рішень, сформувати ком­плексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування управлінських рішень із різним ступенем невизначеності та ризику.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

- набуття студентами глибоких теоретичних знань з методології розробки та ухвалення раціональних управлінських рішень;

- опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та обґрунтування управлінських рішень;

- оволодіння навичками прийняття різних видів управлінських рішень щодо удосконалення діяльності підприємства;

- набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення управлінських рішень.

Даний дистанційний курс розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11