Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Міжнародна логістика *
Вступ

Міжнародна логістика

Кафедра Економіки і менеджменту промислових підприємств

Автори курсу

Гой Iрина Володимирiвна,
канд.екон.наук, доцент

Бабій Iрина Вiкторiвна,
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 548.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Міжнародна логістика” є складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в галузі менеджменту митної справи.

Одним з феноменів сучасного періоду розвитку економічних відносин є глобалізація. Глобалізація торкнулася всіх сторін нашого життя, вплинула не тільки на бізнес, але й на культурні, соціальні й політичні аспекти практично в кожній країні миру.

Сучасний менеджер повинен володіти не тільки загальнотеоретичними знаннями економіки й менеджменту, але й тактичними навичками створення стійких макрологістичних систем, що зв'язують бізнеси-структури різних країн миру на основі поділу праці, партнерства й кооперації у формі договорів, угод на міждержавному рівні .

Процес розвитку світової економіки викликає кількісне й якісне зростання товарних, інформаційних, фінансових потоків в економічному просторі. У цих умовах логістична інфраструктура є істотним стратегічним фактором забезпечення конкурентноздатності держави й підприємців, відіграючи незамінну роль як основний носій товарів й інформації в зовнішньоторговельній діяльності й у світовому економічному просторі. У зв'язку із цим основна мета даного курсу – сформувати системні знання в галузі логістичного управління, методів, засобів формування логістичних систем в рамках здійснення міжнародної економічної діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- формування знань про методи логістичного управління в умовах глобалізації;

- визначення стратегічних напрямків розвитку міжнародних логістичних систем;

- набуття вмінь та навичок ефективного управління матеріальними потоками міжнародних логістичних систем та розробка пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; формування знань про створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків з урахуванням національних особливостей;

- формування знань про функціональні та інтегровані області міжнародної логістики, особливості управління матеріальними потоками в них;

- набуття знань щодо особливостей транспортного забезпечення міжнародного бізнесу; ознайомлення з організацією міжнародних перевезень різними видами транспорту;

- опанування практичними методами скорочення витрат підприємств на переміщення матеріальних ресурсів теріторією різних країн; набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Для концентрації уваги на головних питаннях, проведення самоконтролю, а також для підвищення ефективності закріплення теоретичного матеріалу наприкінці кожної теми містяться тести для самоконтролю і контрольні питання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11