Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Діловодство з використанням комп`ютерної техніки *
Вступ

ДІЛОВОДСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП‘ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Волянська - Савчук Л. В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 579.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В умовах переходу до ринкової економіки рішення проблем, що стоять перед кожним підприємцем, ступінь використання можливостей, якими він володіє, багато в чому залежать від стилю керівництва. Мова йде про вироблення такого стилю праці, при якому органічно сполучалися б ретельність та дисциплінованість із сміливою ініціативою та заповзятістю, практичність та діловитість – із спрямуванням до одержання прибутку.

У сфері управління працює майже третина зайнятих у народному господарстві працівників. Управління підприємством неминуче потребує створення багатьох видів управлінських документів, без яких неможливе вирішення завдань по плануванню, фінансуванню, кадровому забезпеченню діяльності підприємства, організації, установи. Саме документи, що являють собою зафіксовану на матеріальних носіях інформацію, є основним доказом того чи іншого факту при вирішенні господарських суперечок з партнерами та при розбиранні трудових конфліктів з працівниками підприємства.

Особливе значення мають документи по особовому складу, що відображають трудову діяльність працівника та підтверджують трудовий стаж, необхідний для нарахування пенсії. Важливе значення цих документів у житті кожної людини дуже часто недооцінюється керівниками комерційних структур. У зв’язку з цим кадрова документація ведеться з грубими порушеннями відповідних вимог КЗпП України та Інструкції по веденню трудової книжки, або не ведеться зовсім.

Однією з причин недоліків у сфері управління є слабка теоретична та практична підготовка багатьох її працівників, котрі в недостатній мірі володіють комплексом прийнятих на підприємствах, в організаціях та установах методів, способів та прийомів праці з документами.

Саме тому курс „Діловодство з використанням комп‘ютерної техніки»” висвітлює питання сучасного документування та документаційного забезпечення кадрових питань, показує їх роль та значення в організації управлінської праці, дає наукову класифікацію документів як носіїв інформації, а також характеризує найбільш важливу для управління систему організаційно-розпорядчої документації (ОРД). На засаді діючих стандартів та нормативних актів розглядаються вимоги до створення службової документації по особовому складу, правила зовнішнього оформлення, виклад тексту документів та логічної його побудови, порядок оформлення та розташування реквізитів документів.

В процесі вивчення запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу „ Діловодство з використанням комп‘ютерної техніки»” Ви повинні

знати:

* вимоги керівних документів щодо організації діловодства на підприємстві та організації праці співробітників служби діловодства;

* вимоги до організації діловодства;

* порядок ведення документації;

* порядок систематизації та зберігання документів.

вміти:

* складати та оформлювати управлінські документи;

* вести документацію з обліку кадрів;

* вести документацію, що забезпечує рух особового складу.

ознайомитись:

* з історією розвитку діловодства;

* з порядком ведення обліково-фінансової документації;

* з правилами складання листів іноземним партнерам.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11