Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Культурологія *
Вступ

Культурологія

Кафедра Філософії та політології

Автори курсу

Козаченко Світлана Миколаївна
викладач

Чернов Олександр Васильович
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 587.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Культурологія виступає системою знань про ступінь, закономірності існування та розвитку культури, способи її пізнання. Культурологія пізнає цінності, сенси, норми за допомогою яких забезпечуються різні форми життєдіяльності людей і за межами яких упорядковане життя в суспільстві практично неможливе.

Етика і естетика вирішують подвійне завдання. По-перше, вони виступають як суто філософські галузі знання, тобто теоретично і понятійно відтворюють, сутнісно осмислюють і обґрунтовують свої предмети: етика – мораль як таку, естетика – чуттєве як таке. По-друге – духовно-практичне, створюючи адекватне духовне середовище, яке формує в людині потребу самовдосконалення, розвиває толерантне відношення до світу інших людей і культур, надихає людину на розгадку смислу буття.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Культурологія” і „Етика і естетика” ставить за мету:

· сформувати систему знань у культурології, етики й естетики, уявлень про форми, види культури й механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства;

· показати специфіку культурологічного, етичного та естетичного знання в системі духовної культури;

· сприяти моделюванню поведінки людини в сучасному соціокультурному просторі, сформувати гуманістичний світогляд.

Студент повинен знати:

· загально теоретичні засади культурології, етики та естетики;

· сутність, форми і тенденції розвитку культури на сучасному етапі розвитку культури, механізми соціокультурної динаміки;

· характерні риси української культури на сучасному етапі розвитку суспільства;

· основні структурні елементи етичної та естетичної свідомості;

· зміст основних категорій культурології, етики та естетики.

Студент повинен вміти:

· володіти основними поняттями культурології, етики та естетики на рівні відтворення, тлумачення та використання у повсякденному житті;

· застосовувати знання з культурології для визначення лінії особистої поведінки в культурному просторі;

· вміти застосовувати теоретичні знання етики та естетики при аналізі проблем морального, емоційно-чуттєвого, життєвого й культурного вибору;

· ідентифікувати себе з базовою національною культурою та певною субкультурою.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, текст для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11