Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва *
Вступ

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Квасницька Раїса Степанівна
кандидат економічних наук
доцент

Гуменюк Наталія Олександрівна
асистент кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 98.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” передбачає послідовне і систематизоване вивчення основних питань даної дисципліни, знання якої необхідні для теоретичної і практичної підготовки спеціалістів з економічних спеціальностей.

Курс базується на отриманих знаннях з таких курсів, як “Фінанси”, “Управлінський облік”, “Гроші та кредит”, “Банківська справа”, “Податкова справа”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент” та інші.

Даний курс розглядає діяльність підприємств різних форм власності та різних організаційно-правових форм, що пов’язана із змінами власного та запозиченого капіталу.

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань з теорії та практики організації фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Предметом даної дисципліни є система фінансово-економіч­них відносин, що виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання і визначення найефективніших способів залучення відповідних коштів.

В ході вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання: з’ясовується сутність суб’єктів господарювання, особливості їх фінансової діяльності, поняття капіталу та його структури, оцінка змін власного та запозиченого капіталу підприємств.

В результаті вивчення дисципліни «Фінансової діяльності підприємств» студенти повинні знати: основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва; порядок формування власного капіталу підприємства; класифікацію внутрішніх джерел фінансування підприємств; зміст, призначення та основні завдання дивідендної політики підприємства; порядок фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу; фінансові аспекти реорганізації підприємств; необхідність, завдання та принципи оцінки вартості капіталу; фінансову діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин; фінансовий контролінг та бюджетування на підприємстві; порядок фінансової інвестиційної діяльності підприємств; особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності і галузевої спрямованості.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти поєднувати специфіку галузі, форм власності підприємств, особливості виробничого процесу з кінцевими результатами фінансової діяльності; обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності; визначати потребу у короткострокових та довгострокових кредитах; оцінювати кредитоспроможність позичальника; оформляти фінансову звітність підприємства; визначати ефективність дивідендної політики підприємства; нараховувати дивіденди по акціях, проценти по облігаціях та проводити їх оподаткування; здійснювати оцінку вартості майна підприємства; відображати вартість фінансових інвестицій у звітності підприємства; здійснювати митне оформлення та оподаткування зовнішньоекономічних операцій; проводити фінансове прогнозування та бюджетування на підприємстві.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11