Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління трудовим потенціалом *
Вступ

Управління трудовим потенціалом

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

КРАВЕЦЬ
Ірина Михайлівна

доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 612.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Навчальна дисципліна “Управління трудовим потенціалом” призначена для вивчення проблем управління трудовим потенціалом у сучасних умовах переходу до ринку та формування у майбутніх спеціалістів з управління персоналом і економіки праці практичних навичок з прийняття управлінських рішень.

Важливим напрямком прискорення соціально-економічного розвитку держави є перебудова суспільної організації праці, вдосконалення політики зайнятості, розвиток різних організаційних форм залучення населення до суспільно корисної діяльності.

В зв’язку з цим важливого значення набуває формування і розвиток сукупних здібностей членів суспільства до праці, аналіз стану, соціально-економічних передумов та закономірностей формування трудового потенціалу, умови залучення та повного використання можливостей людського фактору, їх вплив на інтенсифікації, на ефективність народного господарства

Ефективність функціонування економічної системи визначається в першу чергу якістю наявних трудових ресурсів праці, способом їх включення в суспільне виробництво, рівнем використання наявного трудового потенціалу.

За цих умов до числа найбільш актуальних соціально-економічних проблем відноситься формування. розподіл і. використання трудових ресурсів – головної продуктивної сили суспільства.

Мета дисципліни — дати студентам знання з теорії та практики регулювання процесів відтворення і використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні

Предметом вивчення дисципліни є - теоретичні засади формування та використання трудового потенціалу

Основні завдання дисципліни:

> сформувати у студентів стійкі знання теорії управління трудовим потенціалом;

> допомогти студентам набути вмінь і навичок самостійно розробляти заходи щодо вдосконалення системи управління трудовим потенціалом та оцінювання ефективності його використання.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти та знати:

Знати

Вміти

- Об'єкт, предмет і метод управління трудовим потенціалом. суспільства

- Адекватно застосовувати основні поняття при аналізі макроекономічних процесів на ринку праці

- Сучасну демографічну ситуацію в Україні її демографічнау політику. Суб’єкт, об’єкт демографічну та міграційну політику, політики, . Концепцію та методи демографічної політики.

- Характеризувати сучасну демографічну ситуації в Україні.,суб’єкти, об’єкти та методи демографічної і міграційної політики.

-Формування й розвиток трудового потенціалу, місце і роль різних соціально-демографічних груп населення в трудовому потенціалі суспільства. Взаємозв'язок населення і трудового потенціалу суспільства.

- Характеризувати місце і роль різних соціально-демографічних груп населення в трудовому потенціалі суспільства.

-Систему управління трудовим потенціалом суспільства, рівні управління трудовим потенціалом., суб'єкти, об'єкти і предмет управління трудовим потенціалом, методи управління трудовим потенціалом.

- Здійснювати характеристику рівнів управління трудовим потенціалом, суб'єктів, об'єктиів і методів управління трудовим потенціалом.

-Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу.Завдання управління формування загальноосвітнього та професійного рівня трудового потенціалу

- Характеризувати якісні зміни праці в ринкових умовах та вимоги до якості трудового потенціалу

- Міжнародне співробітництво в управлінні трудовими ресурсами.Стан інтеграції України в міжнародний ринок праці.

- Досвід підготовки та перепідготовки робочої сили.

- Актуальні проблеми управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду.

- Оцінювати роль міжнародної організації праці (МОП) як координатора міжнародного співробітництва.

- Здійснювати розробку пропозицій щодо вирішення проблем управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду.

-Сучасний рівень ефективності використання трудового потенціалу в України.

- Характеристику резервів і шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу України.

-Оцінювати показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудового потенціалу, використовувати основи класифікації резервів ефективності використання трудового потенціалу в Україні.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури електронних текстових документів. Він поділений на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить крім лекційного матеріалу: тести для самоконтролю, індивідуальні завдання і контрольні запитання.

Перед початком вивчення змісту навчальної дисципліни рекомендується ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11