Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління конфліктами *
Вступ

Управління конфліктами

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Ревякiн Олександр Сергійович
кандидат технічних наук
доцент

Зелена Марія Іванівна
старший викладач

Мантур-Чубата Олена Сергіївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1190.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

З розвитком ринкових умов та впровадження конкурентних відносин в економічну систему України значення управління конфліктами збільшується, оскільки конкуренція зумовлює конфліктну ситуацію, яка при невірному управлінню перетворюється у конфлікт.

Конфлікти в житті окремої людини та суспільства в цілому відіграють значну, частіше негативну роль, зумовлюючи великі втрати, непродуктивне використання сил, ресурсів та ін. Для зменшення негативних наслідків конфліктів необхідно вміти правильно виявляти їх причини, управляти їх розвитком та своєчасно вирішувати, нівелювати деструктивну поведінку.

Однією з фундаментальних складових професійної готовності менеджера до практичної діяльності в сучасних соціальних умовах є вміння розпізнавати, діагностувати та розв’язувати конфлікти різноманітного характеру. Метою вивчення курсу «Управління конфліктами» є ознайомлення студентів з конфліктологією як практичною наукою про специфічне спілкування людей, соціальну взаємодію особистостей, угруповань, організацій, суспільств, а також з основними поняттями і теоретичними положеннями конфліктології. Знання управління конфліктами поглиблюють і розширюють знання про людину як істоту соціальну, про соціально-психологічні явища., зокрема таку проблему психології груп як групова динаміка.

Діяльність вітчизняних організацій, практична робота закордонних фірм свідчать про те, що сучасним керівником та фахівцям необхідні знання і навички в сфері управління та профілактики конфліктів. Тому являє науковий і практичний інтерес вивчення основ конфліктології, класичних досліджень і сучасних досягнень в галузі розвитку конфліктології, можливостей використання отриманих знань на практиці в процесі управління організаціями.

Управління конфліктами повинно здійснюватися з урахуванням складності та багатоаспектності трудових відносин у всіх напрямах – між роботодавцем (підприємцем) і найманими робітниками; між адміністрацією підприємства (фірми) та профспілковим комітетом, радою трудового колективу; між начальником і підлеглими; між окремими працівниками чи групами-суміжниками, що виконують взаємозалежні функції.

Вивчення управління конфліктами надає майбутньому фахівцю можливість вивчення та набуття навичок вирішення проблемних ситуацій в процесі впровадження інновацій. Основою засвоєння конфліктологічних знань вважається набуття навичок коригування поведінки людини або групи людей в конфлікті. Поведінка людей в + конфлікті – це сфера, де можна визначити та констатувати кількість теоретичних положень. Тому навчитися управляти конфліктами – це не просто наука, але й мистецтво, що потребує спеціального тренінгу, набуття практичного досвіду у практичній реалізації процедур управлінського втручання в процес протирічливої взаємодії.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Управління конфліктами» ставить за мету: формування у майбутнього спеціаліста системи теоретичних знань про особливості виникнення, розвитку та управління конфліктами в соціально-трудовій сфері.

Завдання для користувачів: набуття вмінь і навичок керування поведінки конфліктуючих, профілактики, попередження, діагностування, прогнозування та конструктивного розв’язання конфліктів, що виникають в сфері соціально-трудових відносин.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11