Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ергономіка *
Вступ

Ергономіка

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу


Мантур-Чубата Олена Сергіївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1191.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Актуальність практичних і прикладних проблем ефективного управління людськими ресурсами підприємств і організацій потребує формування системи міждисциплінарних знань щодо: опанування структурно - логічного методу теоретичного дослідження процесу праці як складної системи “людина - техніка”; ознайомлення з основними засадами та принципами побудови перспективної форми високоефективної організації праці на підприємствах – гармонійного виробництва

в умовах розвитку ринкових відносин, а особливо – в період антикризового управління.

Даний курс заснований на сучасних підходах щодо теорії і практики організації та дослідження гнучкості і надійності системи “людина - техніка”.

В ньому використовується сучасний досвід щодо результативності гармонізації господарювання і економіки результативності.

Мета викладання дисципліни. Надати майбутнім фахівцям з управління персоналом систематизоване уявлення про розмір допустимих фізичних, інтелектуальних, емоційних затрат, які вимагає робота в конкретних організаційно - технічних умовах, і у відповідності з цим, коригувати свій підхід до проектування відповідних компонентів, ланок і взаємодії в робочій системі «людина - техніка».

Завдання дисципліни: вивчення дисципліни «Ергономіка» поряд з реалізацією загальних вимог, встановлених у державному освітньому стандарті вищої професійної освіти до підготовки фахівців в області економіки праці та управління персоналом, є наступні: забезпечити майбутнього економіста, працівника апарату управління теоретичними знаннями в області основних напрямів і завдань ергономічного аналізу і проектування; сформувати навички практичного використання методів вивчення і ергономічного опису робочої системи і її окремих елементів, розробки заходів щодо підвищення ергономічності робочої системи; дати уявлення про основні критерії оцінки проекту робочої системи, а також навчити оцінювати економічний і соціальний ефект ергономічних розробок.

Предмет дисципліни: трудова діяльність людини в системах «людина -техніка-середовище».

В результаті вивчення дисципліни «Ергономіка» студент повинен:

знати:

- основні змістовні поняття ергономіки;

- аналітичні (описові), експериментальні та розрахункові методи ергономічних досліджень;

- особливості різних видів трудової діяльності як предмета управління, проектування та оцінки в ергономіці;

- поняття систем "людина-колектив", "колектив-машина", "людина-мережа", "колектив-організація" та особливості їх проектування, включаючи особливості проектування робочих систем, пов'язаних з використанням комп'ютерної техніки.

вміти:

- провести ергономічний аналіз робочого місця і його елементів, робочого простору і робочого середовища;

- дати оцінку ефективності проекту робочої системи на основі ергономічних критеріїв

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "ЕРГОНОМІКА"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11